Je možné jít do kostela bez kříže?

Můj přítel a já jsme byli pozváni blízkými příbuznými ke svátosti křtu dítěte jako hosty. Neustále chodím do kostela a připojuji se ke svátostem, můj přítel je nevěřící a nenosí kříž. Zároveň žádali, aby nosili kříž, v kostele jim řekli, že bez kříže nemohou chodit, protože. Svátost neprojde. Nemohu přinutit chlapa, aby si nasadil kříž, to způsobí pouze odmítnutí vůči církvi, vůči pravoslaví. Je to spíše rituální víra, to slyším poprvé a nemohu tomu uvěřit, že svátost nebude vykonána, pokud bude jeden z hostů bez kříže. Když jsem byla před několika lety pozvána za kmotru, mezi hosty byli i nepokřtění hosté, kteří nebyli vyhozeni a oni zase projevili zájem o pravoslaví, takže ten chlap nechodil do kostela a byly společné stížnosti s příbuznými. Bylo nemožné je přesvědčit.

Prosím, řekněte mi, je opravdu nemožné, aby se člověk bez kříže zúčastnil svátosti křtu? Jaké argumenty lze uvést?

6 odpovědi

Do kostela byste měli vždy přijít s křížem.

Obecně platí, že nevěřící nemusí přicházet ke svátosti křtu, respektive by to ani neměli dělat.

To je způsobeno skutečností, že od starověku byl křest prováděn během liturgie. Liturgie se z řečtiny překládá jako „společná věc“. Na liturgii jsou přítomni pouze křesťané – členové společenství věřících a ti, kteří se připravovali na vstup do církve. Bylo potřeba zajistit, aby se nikdo z nevěřících nedostal na liturgii, tuto pro věřící běžnou činnost, nebo se nedostal na jinou bohoslužbu, a pokud se našel, požádal a dožadoval se opuštění místa bohoslužby.

Postupem času se svátost křtu vymanila z rámce společné bohoslužby křesťanského společenství, nyní má spíše rodinný charakter. Smysl se ale nezměnil – křest je svátost, která se koná při bohoslužbě, jíž se účastní pouze věřící křesťané, což potvrzuje víra všech přítomných ve spásné dílo Kristovo, na kterém nosíme kříž.

Takže se tím chlapem nenechte urazit, dělá všechno správně, kromě toho, že nevěří)

Zároveň žádali, aby nosili kříž, v kostele jim řekli, že bez kříže nemohou chodit, protože. Svátost neprojde.

To jsou jen nesmysly a fikce. Přítomnost nebo nepřítomnost kříže na krku nikdy nebyla podmínkou pro vykonání svátosti.

Nemohu přinutit chlapa, aby si nasadil kříž, to způsobí pouze odmítnutí vůči církvi, vůči pravoslaví.

Myslete správně. Násilí ve věcech víry je nepřijatelné.

READ
Je možné nechat masku na vlasech?

Nemůžete být přítomen bez kříže, protože Svátost neprojde

To je samozřejmě nesmysl. Vykonávání svátosti křtu nijak nezávisí na tom, zda lidé přítomní v církvi v tu chvíli mají kříže. Účast na Svátosti nevěřícího je však nejen nesmyslná, ale také odporuje kánonám pravoslavné církve. Křest není divadelní představení ani hostina, na kterou lze pozvat každého. Je pravda, že váš mladý muž tam na křtu nebyl.

No, ty, Lydie, bys měla vážně přemýšlet o budoucnosti svého vztahu s nevěřícím. To přináší do života křesťanky mnoho problémů, na které je lepší myslet předem.

Můžete být přítomni, svátost to nijak neovlivní. Další otázka: proč by měl ateista navštěvovat církevní svátosti? A proč pravoslavná dívka nazývá ateistu „svým přítelem“?

Svátost se stále uskuteční, nebojte se o to

Myslím, že by bylo lepší říct přímo, že je nevěřící, takže je v zásadě nevhodné, aby byl u takové svátosti přítomen. A tady by se nemělo urážet.

Jak ale vidíte svou budoucnost s nevěřícím? Splníš-li přikázání, vstoupíš do nebe a on je dědicem věčných muk. Opravdu budete v nebi bez něj šťastní? A ani teď vám nebude rozumět, když se budete chtít modlit nebo se potřebujete postit. Nepochopí vaše emocionální zážitky jako věřícího. Jen upřímný soucit nestačí, rychle se vyčerpá. Fyzická intimita se dříve nebo později stane nudnou. Ale žádné duchovní společenství neexistuje a nemůže být, pokud nežijete duchem Kristovým, a ne duchem tohoto světa. Proto apoštol říká:

Nedejte se nerovným jhem s nevěřícími, neboť jaké společenství má spravedlnost s nepravostí? Co má společného světlo s temnotou? Jaká je shoda mezi Kristem a Belialem? Nebo jaká je spoluvina věřících s nevěrníkem? (2. Kor. 6:14,15)

A více o ženě provdané za pohana:

Manželka je vázána zákonem, dokud žije její muž; pokud její manžel zemře, může si vzít, koho chce, jedině v Pánu. (1. Kor. 7:39)

Nemyslete si, že nějak odsuzuji vašeho přítele nebo ještě více, že ho chci urazit. Naopak respektuji jeho osobní volbu natolik, že vás ani nenabádám k tomu, abyste ho přesvědčovali, aby věřil v Boha. Nejde o něj (který je pro Boha stále cizí), ale o vás – abyste vy sami následně neodpadli od Boha pro tělesnou touhu a lidské sympatie, abyste nemuseli snášet hněv Boha na sebe a své děti.

READ
Kdy můžete hnojit popelem?

Pro pravoslavného křesťana je kříž jakýmsi amuletem a ochranou před vším zlem. Stejně jako je těžké si představit kostel bez kříže na jeho vrcholu, je také nemožné si představit věřícího, který nenosí kříž. Někdy však nastanou situace, kdy je tento symbol víry z nějakého důvodu ponechán doma a křesťan se chce jít modlit do kostela. V tomto případě vyvstává otázka, zda je možné vstoupit do kostela bez kříže.

Do kostela může přijít každý

Slovo „církev“ v překladu z řečtiny znamená shromáždění lidí, kteří následovali výzvu nebo pozvání. Apoštolové byli povoláni Ježíšem Kristem, proto je považován za hlavu církve. Chrám je nazýván domem Božím, kde se komunita schází ke společné modlitbě a uctívání Všemohoucího.

Pokud necírkevní člověk vyjádřil touhu jít do kostela, pak na to má právo a duchovní tomu nebrání. Naopak mají zájem, aby nevěřící přicházeli do kostela poslouchat Písmo svaté, protože to pohne jejich srdcem a mnozí se křestem svatou vodou stanou křesťany. I když je člověk opilý, není to důvod pro zákaz vstupu do chrámu, pokud ovšem nezpůsobí hádku.

Ježíš řekl, že ho nepotřebují svatí, ale hříšníci, a protože chrám je domem Páně, přijímá každého bez výjimky.

Existují však pravidla, která je třeba v kostele dodržovat, a to jak farníci, tak nevěřící:

  • Nedoporučuje se nosit světlé a provokativní oblečení do chrámu – to platí pro muže i ženy.
  • Je třeba hlídat chování dětí, aby nepobíhaly po kostele a neodváděly pozornost shromážděných od bohoslužby.
  • Před vstupem do chrámu byste si měli vypnout mobilní telefon, případně jej raději nechat doma.
  • Protože mnoho lidí v kostele přikládá rty na ikony, dívky potřebují navštívit svaté místo bez rtěnky.

Je možné vstoupit do kostela bez kříže?

Účast na církevních svátostech bez kříže

Kříž je symbolem příslušnosti člověka ke křesťanské víře. Člověk to přijme v okamžiku, kdy přijme křest svatou vodou. Od nynějška musí neustále nosit kříž, a tím svědčit světu o své víře.

Když si člověk nasadí prsní kříž, zříká se temných sil a dostává ochranu nebeských sil.

Nemá cenu ho nosit jako ozdobu, na parádu, protože je to symbol víry. Existuje názor, že není možné odstranit kříž, ale nastávají situace, kdy je to stále třeba udělat. Pokud například člověk navštěvuje solárium nebo cvičení, může se v tomto případě atribut pravoslavné víry pod vlivem vysoké teploty zhoršit nebo být poškozen zachycením řetězu na sportovním vybavení.

READ
Jaká je minimální teplota, kterou vydrží sazenice rajčat ve volné půdě?

Někteří lidé se ptají, zda je možné vstoupit do pravoslavného kostela a účastnit se svátostí, pokud člověk nenosí kříž. Kněží nezakazují účast na bohoslužbách bez tohoto atributu, pokud však člověk neustále přichází na bohoslužby bez tohoto atributu, může mít kněz otázky.

Existují však případy, kdy je přítomnost kříže na těle považována za povinnou. To je především svátost přijímání, stejně jako křest a zpověď. V ostatních případech, pokud člověk zapomněl svůj symbol příslušnosti ke křesťanské víře doma, není to považováno za překážku návštěvy chrámu a účasti na bohoslužbě.

Je možné vstoupit do kostela bez kříže?

Další související otázky

Pokud člověk nedávno přijal křesťanskou víru, má řadu otázek souvisejících s nošením kříže:

  • Může vás kněz vyhodit z kostela, když zapomenete nosit kříž? Ne, kněz vám z tohoto důvodu nikdy nezakáže účast na bohoslužbě. Pokud si však kněz všimne, že farník tento atribut neustále nenosí, bude chtít s křesťanem mluvit a zjistit důvod této situace.
  • Je možné přijít do kostela s neposvěceným křížem? Je to možné, ale v tomto případě bude sloužit jako obyčejná světská dekorace, a ne jako křesťanský amulet a symbol křesťanské víry.
  • Je pravda, že prsní kříž nelze za žádných okolností odstranit? Ne, to není pravda, jsou případy, kdy je lepší tento atribut odstranit, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě.

Pravoslavný kříž je symbolem víry člověka v Ježíše Krista, proto je nutné s ním zacházet s úctou a chránit jej před poškozením.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: