Je možné pokácet strom na vašem pozemku bez povolení?

Vlastním pozemek individuální bytové výstavby s OV. Mohu kácet stromy na svém pozemku bez souhlasu úřadů? Pokud ne, jaký zákon to upravuje?

Jste-li vlastníkem pozemku, můžete sázet nebo kácet stromy.

„Občanský zákoník Ruské federace (část první)“ ze dne 30.11.1994. listopadu 51 N 21.12.2021-FZ (ve znění pozdějších předpisů 29.12.2021. prosince XNUMX) (ve znění změn a doplňků, vstoupil v platnost dne XNUMX. prosince XNUMX)

Občanský zákoník Ruské federace článek 209. Obsah vlastnických práv

1. Vlastník má právo vlastnit, užívat a nakládat se svým majetkem.

K identifikaci ústavního a právního smyslu odstavce 2 čl. 209 viz Usnesení Ústavního soudu Ruské federace ze dne 19.04.2021. dubna 14 N XNUMX-P.

2. Vlastník má právo dle vlastního uvážení činit ve vztahu ke svému majetku jakákoli jednání, která neodporují zákonu a jiným právním úkonům a neporušují práva a zájmy chráněné zákonem jiných osob, včetně zcizování jeho majetku. majetek do vlastnictví jiných osob, převádět jej na ně a přitom zůstat vlastníkem, právo vlastnit, užívat a nakládat s majetkem, zastavit jej a jinak jej zatížit, jinak s ním nakládat.

3. Držení, využívání a nakládání s půdou a jinými přírodními zdroji, v rozsahu, v jakém je jejich pohyb povolen zákonem (čl. 129), provádí jejich vlastník svobodně, pokud tím nezpůsobí škodu na životním prostředí a nenaruší práva a oprávněné zájmy jiných osob.

4. Vlastník může převést svůj majetek do správy svěřenského fondu na jinou osobu (správce). Převodem majetku do správy svěřenského fondu nedochází k převodu vlastnických práv na správce, který je povinen spravovat majetek v zájmu vlastníka nebo jím určené třetí osoby.

Nepotřebujete povolení od úřadů, jste vlastníkem.

Pokud na vašem pozemku roste strom (kmen), pak je to váš majetek, můžete ho pokácet

Pokud je kmen stromu mimo pozemek, je nutné se dohodnout s vlastníkem pozemku

Kácení těchto výsadeb, jakož i jejich zničení nebo poškození JINÝMI OSOBAMI, a nikoli vámi, pokud existují důvody stanovené zákonem, může být kvalifikováno jako krádež nebo zničení majetku.

PREZIDIUM VORONĚŽSKÉHO KRAJSKÉHO SOUDU

ze dne 9. září 2015 N 44 u-53

Rozhodčí: Lebedeva L.V.

Prezidium Voroněžského krajského soudu ve složení:

předsedající Bogomolov V.P.,

členové prezidia Maslova V.A., Anisimova V.F., Denisova Yu.A., Chernysheva P.S., Khrapina Yu.V.,

za účasti náměstka krajského státního zástupce Pančenka I.I.,

se sekretářkou J.,

přezkoumal trestní věc ke kasační stížnosti S.N.V. k usnesení magistrátu okresního soudu č. 3 okresu Železnodorozhny ve Voroněži ze dne 29.05.07. května XNUMX, kterým bylo zahájeno trestní stíhání proti

S.N.V. “datum narození je neosobní”

READ
Kdy můžete stříhat třešňové větve?

obviněný ze spáchání trestného činu podle části 1 čl. 260 trestního zákoníku Ruské federace byl ukončen z důvodu aktivního pokání.

V kasační stížnosti S.N.V. vyjadřuje nesouhlas s ukončením věci z uvedených důvodů.

Po vyslechnutí zprávy V. V. Kharyutkina, člena prezidia krajského soudu, stanovisko náměstka krajského prokurátora I. I. Panchenko, prezidium

Jak vyplývá z materiálů případu, dne 30.06.06. června 52.2 byla S.N.V. zakoupila na základě kupní a prodejní smlouvy od VVP LLC rodinný dům o výměře 2006 m124. m. Koncem října 74 byla při rekonstrukci specifikovaného domu dle pokynů S.N.V. jeden strom (borovice) v hodnotě 388 rublů byl poškozen, dokud nepřestal růst. 21.05.01 kopejek, s přihlédnutím k nařízení vlády Ruské federace č. 14719 ze dne XNUMX. května XNUMX, činila výše škody XNUMX XNUMX rublů.

Po projednání trestní věci shledává prezidium rozhodnutí zrušením a zastavením řízení z následujících důvodů.

Podle odstavce 15 usnesení pléna Nejvyššího soudu Ruské federace ze dne 18.10.12. října 21 N 26.05.15 (ve znění ze dne 260. května 261) „K aplikaci právních předpisů o odpovědnosti za porušení v oblasti ochrana životního prostředí a hospodaření s přírodními zdroji,“ předmět trestných činů upravený v čl. Umění. XNUMX a XNUMX trestního zákoníku Ruské federace jsou lesní plantáže, stejně jako stromy, keře v parcích, alejích atd., stromy rostoucí na osobních pozemcích, chatách apod. do působnosti těchto trestných činů nespadají.

Kácení určené výsadby, a jejich zničení nebo poškození, jsou-li k tomu zákonem stanovené důvody, lze kvalifikovat jako krádež nebo zničení majetku. Ve smyslu zákona uvedené usnesení vlády Ruské federace č. 388 ze dne 21.05.01. května XNUMX v tomto případě neplatí a takové obvinění S.N.V. nebyl předložen.

Za takových okolností Prezidium shledává argumenty kasační stížnosti S.N.V. oprávněné.

Na základě výše uvedeného a podle části 1 článku 2 čl. 24 a čl. 401.14 Trestní řád Ruské federace, Prezidium

Kasační stížnost S.N.V. vyhovět rozhodnutí magistrátu soudního okresu č. 3 okresu Zheleznodorozhny Voroněž ze dne 29.05.07.

Usnesení magistrátu soudního okresu č. 3 okresu Zheleznodorozhny Voroněž ze dne 29.05.07. května XNUMX ve vztahu k S.N.V. zrušit a ukončit trestní řízení pro nedostatek corpus delicti.

V roce 2022 čekají vlastníky pozemků změny zákona o kácení stromů na jejich pozemku. Právníci připomínají, že nelegální kácení stromů může vést k sankcím.

Podle současné legislativy může být zmenšení plochy lokality bez povolení nebo porušení podmínek licence důvodem pro uložení pokuty. Výše pokuty však bude záviset na faktorech, jako je počet kácených stromů, druh stromu a velikost okolní oblasti.

READ
V jaké vzdálenosti od sebe by měly být vysazeny keře zimolezu?

Právníci upozorňují, že v roce 2022 státní služby posílí kontrolu nad kácením stromů na soukromém pozemku. V případě porušení hrozí majitelům pozemků nejen pokuty, ale také možnost kompenzace škod na ekosystému a životním prostředí.

Právní postavení stromů na soukromých pozemcích je důležitou otázkou, kterou si musí uvědomit všichni vlastníci pozemků. Právníci doporučují seznámit se s právní úpravou a učinit veškerá nezbytná opatření, abyste jejím požadavkům vyhověli. Lze tak předejít nepříjemným následkům v podobě pokut a jiných sankcí.

Právníci připomínají pokuty za pokácené stromy na jejich pozemcích v roce 2022

Právníci připomínají pokuty za pokácené stromy na jejich pozemcích v roce 2022

Majitelé pozemků a chat v roce 2022 by měli vědět o pokutách za kácení stromů bez povolení. Ze zákona můžete na svém webu pokácet strom pouze v případě vážného důvodu a příslušného byrokratického postupu.

Při kácení stromu je třeba dbát na stáří, druh a velikost stromu. Pokud má strom fyzickou nebo historickou hodnotu nebo je vysazen v chráněném území, může být kácení zakázáno. V takových případech je nutné získat povolení od místních úřadů nebo jiných příslušných úřadů.

V případě porušení pravidel pro kácení stromů bez povolení hrozí majiteli lokality pokuta. Výše pokuty může záviset na řadě faktorů, jako je počet a druh pokácených stromů a dřívější přestupky. Pokuty jsou velmi významné a mohou dosáhnout několika tisíc rublů.

Aby se předešlo nepříjemným následkům, doporučuje se kontaktovat specialisty a získat všechny potřebné licence pro kácení stromů. Je třeba také poznamenat, že v některých případech může být kácení stromů zcela zakázáno, zejména pokud se nacházejí v chráněných územích nebo v oblastech se zvláštními pravidly využívání území.

Jaké stromy je zakázáno kácet?

V roce 2022 by si ruští majitelé stránek měli dávat pozor při kácení stromů sami. Zákon stanoví pokuty za nelegální kácení některých druhů stromů. Existují nová pravidla upravující proces kácení a údržby zeleně.

Hlavní zákazy se týkají zdravotně-ochranných výsadeb, okrasných a ovocných dřevin. Sanitární plantáže, jako jsou břízy, topoly a duby, jsou důležitými prvky ekosystému a plní důležité funkce, jako je čištění vzduchu a zlepšování mikroklimatu. Jejich nepovolené omezování může vést k ekologickým problémům a narušení přirozené rovnováhy.

Rovněž je zakázáno kácet okrasné dřeviny zdobící městské a obytné oblasti. Jedná se o borovice různých druhů, smrky, javory, jabloně a další rostliny. Kácení takových stromů může mít negativní estetické a ekologické dopady.

Ovocné stromy jsou také zakázány. Jsou nejen zdrojem výživných a chutných produktů, ale také vytvářejí příznivou atmosféru na území a jeho okolí. Ovocné stromy jako jabloně, hrušně, třešně a meruňky přispívají k rozmanitosti flóry a fauny a poskytují úkryt ptákům a hmyzu.

READ
Kdo by neměl pít včelí pyl?

Je důležité pamatovat na to, že ořez stromů, včetně okrasných a ovocných stromů, vyžadují příslušné orgány. V opačném případě mohou být porušovatelé hnáni k administrativní odpovědnosti a mohou být pokutováni.

Pro zachování ekologické situace a zajištění příznivé atmosféry na místě se doporučuje kontaktovat odborníky a konzultanty, kteří pomohou určit, které stromy lze pokácet a které zachránit. Předejde se tak porušování a střetům se zákonem a také konfliktům se sousedy a obyvatelstvem.

Sankce za kácení stromů bez povolení

V roce 2022 budou majitelům pozemků, kteří ořezávají stromy bez licence, hrozit značné pokuty. Kácení stromů bez povolení je podle současného zákona považováno za přestupek, za který jsou stanoveny správní sankce.

V souladu s Kodexem správních deliktů Ruské federace mohou být pokuty za kácení stromů poměrně významné. V závislosti na regionu a kategorii přestupku se pokuty pohybují od několika tisíc do několika set tisíc rublů.

Je důležité poznamenat, že stromy v regionu jsou součástí ekosystému a mají zvláštní ekologickou hodnotu. Jakékoli snížení bez řádného povolení proto může narušit rovnováhu přírodních zdrojů a mít negativní dopad na životní prostředí.

Aby majitelé pozemků dodrželi zákon a vyhnuli se sankcím, musí získat povolení ke kácení stromů. K tomu se obrátí na místní správu nebo lesní službu s příslušnou žádostí.

Kromě toho musí majitelé pozemků také zvážit požadavky na péči o stromy v městském prostředí. V některých městech existuje zvláštní seznam dřevin, které je zakázáno bez povolení kácet, například stromy, které mají přírodní monumentalitu nebo vysokou dekorativní hodnotu.

 • Kácení stromů bez povolení je správní delikt.
 • Pokuty mohou dosáhnout stovek tisíc rublů.
 • Stromy mají ekologickou hodnotu a jejich kácení bez povolení může mít negativní dopad na životní prostředí.
 • Kácení stromů musí být provedeno se souhlasem místních úřadů.
 • Ve městech jsou zvláštní požadavky na údržbu stromů v městském prostředí.

Jak získám povolení ke kácení stromů?

Jak získám povolení ke kácení stromu?

Získání povolení ke kácení stromů je důležitým krokem před kácením stromu na pozemku. To vám pomůže vyhnout se problémům a sankcím, které mohou být uvaleny v případě porušení pravidel.

Nejprve se musíte obrátit na místní úřad nebo na správu města či obce, kde se vaše stránky nacházejí. Tam vám budou poskytnuty informace o tom, jak získat povolení ke kácení stromů.

V některých případech je možné strom prohlédnout. Odborníci určí stav stromu a jeho vliv na životní prostředí. Výsledky kontroly mohou ovlivnit rozhodnutí o povolení kácení.

Pokud máte oprávnění ke kácení stromů, řiďte se podmínkami licence. Licence jsou obvykle platné po omezenou dobu, proto je důležité dodržovat termíny. Lze také nastavit limit na počet stromů, které lze pokácet.

READ
Je možné krmit kachny obilným chlebem?

Pokud jste nedostali povolení ke kácení stromů, ale rozhodnete se je pokácet, připravte se na následky. Porušení pravidel může mít za následek správní nebo trestní odpovědnost, pokutu nebo povinnost pokácený strom uvést do původního stavu.

Je důležité si uvědomit, že v závislosti na umístění vašeho pozemku vás mohou zákony a předpisy omezovat v prořezávání stromů. Abyste se vyhnuli neočekávaným problémům, doporučuje se před řezáním poradit se s právníkem obeznámeným s místními předpisy.

Zejména budou udělovány pokuty v závislosti na druhu stromu.

V roce 2022 musí být majitelé pozemků se stromy velmi opatrní. Za pokácené stromy na jejich pozemcích jsou poskytovány pokuty.

Je velmi důležité vědět, že velikost pokuty závisí na druhu stromu. Různé stromy mají různé úrovně ochrany a různé stupně zvláštní hodnoty. Proto je velmi důležité před pokácením zjistit, jaký druh stromu ve vašem okolí je.

Nejvyšší pokuty se udělují za kácení vzácných nebo zvláště cenných druhů. Mezi tyto druhy stromů patří dub, cedr a hořkosladký. Sankce za jejich kácení mohou být značné.

Je však důležité připomenout, že zvláštní ochraně nepodléhají pouze vzácné druhy stromů. Pokuty lze uložit i za kácení stromů obsahujících nejen běžné druhy, jako je borovice, smrk, bříza, ale i malé množství běžných druhů. Mají také určitou hodnotu a význam pro ekosystém.

Obecně platí, že majitelé pozemků musí být při kácení stromů na svých pozemcích velmi opatrní a opatrní. Aby se předešlo pokutám a konfliktům se zákonem, doporučuje se před rozhodnutím o pokácení stromu poradit se s právníkem nebo odborníkem a zhodnotit jeho stav a hodnotu.

Jaká bezpečnostní opatření je třeba dodržovat při řezání stromů?

Kácení stromů na vašem místě je zodpovědná a nebezpečná událost, která vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. Abyste předešli nehodám a škodám na majetku, je třeba dodržovat následující pravidla

 1. Zhodnoťte stav stromu. Před řezem zkontrolujte strom, zda nemá suché větve, praskliny, hnilobu, infekci nebo poškození kůry. Pokud strom vypadá nespolehlivě nebo nebezpečně, je nejlepší zavolat specialistu.
 2. Vyberte vhodný hardware. Bezpečné prořezávání stromů vyžaduje použití specializovaného vybavení, jako jsou motorové pily, žehličky a x Je důležité, aby nástroje byly v dobrém stavu a správně nabroušené.
 3. Uspořádejte bezpečný prostor. Před zahájením práce se ujistěte, že se v okolí stromu nenacházejí žádné osoby, zvířata nebo majetek, který by mohl být poškozen pádem stromu nebo jeho větví.
 4. Určete směr, kterým bude strom padat. Dávejte pozor na okolní předměty a zvolte bezpečný směr pádu stromu. V případě potřeby lze pády ovládat pomocí lana nebo překážek.
 5. Připravte si vhodné ochranné prostředky. K ochraně před zraněním noste ochrannou přilbu, ochranné brýle, rukavice a ochranu nohou a sluchu.
 6. Rozdělte proces řezání do kroků. Rozdělte proces kácení do několika fází: odstranění větví, odříznutí bot a odstranění. Tím se snižuje riziko nehod a usnadňuje práci.
READ
Je možné pít cedrový olej nalačno?

Co je dobré vědět: Jak sepsat správní žalobu na zneplatnění rozhodnutí soudního vykonavatele: vzor a tipy

Dodržování těchto bezpečnostních opatření vám pomůže vyhnout se nebezpečným situacím prořezávání stromů a minimalizovat riziko pro vaše zdraví a majetek. Pokud si nejste jisti svými schopnostmi a schopnostmi a existuje nekonečný počet takových prací, je lepší kontaktovat specialisty, abyste se vyhnuli nepředvídatelným následkům.

Jak se mohu vyhnout pokutám za prořezávání stromů na mém pozemku?

V roce 2022 budete muset platit nemalé pokuty za kácení stromů na vašem webu. Abyste se vyhnuli nepříjemným následkům a ušetřili peníze, je třeba dodržovat určitá pravidla a postupy.

Za prvé, než začnete prořezávat stromy, musíte zjistit, zda je prořezávání stromů na vašem webu zakázáno. Chcete-li to provést, můžete kontaktovat místní správu nebo právníka. Pokud existuje zákaz, pak kácení stromů může vést k vážným následkům, včetně pokut a správních sankcí.

Za druhé, je-li povoleno kácení stromů, je třeba získat příslušné licenční dokumenty. Chcete-li to provést, musíte kontaktovat místní úřad nebo ministerstvo přírodních zdrojů. K doložení potřeby ořezu stromu může být vyžadována dokumentace, jako je stanovisko odborníka nebo komise pro krajinářské úpravy ke stavu stromu.

Za třetí je třeba vzít v úvahu zvláštnosti kácení stromů. Nekontrolovaná a nešikovná těžba dřeva může poškodit čtvrti a infrastrukturu a také vést k pokutám a právním problémům. Proto se doporučuje kontaktovat profesionály se zkušenostmi s prací se stromy.

Nakonec mějte na paměti, že v některých případech může být prořezávání stromů zcela zakázáno nebo povoleno pouze v určitých obdobích roku. Například při kladení ptactva nebo na konci vegetačního období stromů. Abyste se vyhnuli pokutám, musíte se seznámit s místními pravidly a omezeními pro kácení stromů na vašem webu.

Obecně platí, že abyste se vyhnuli ukládání pokut na svůj majetek, musíte znát zákon a dodržovat zavedené postupy. Dodržování pravidel a předpisů vám pomůže vyhnout se nepříjemným následkům a ušetřit peníze.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: