Jakou výšku by mělo mít oplocení verandy při zdolání tří a více schodů a s výškou od úrovně chodníku větší než 0 m?

2.10. Oplocení musí být chráněno před korozí v souladu s SNiP 2.03.11.
Hodnoty rozteče sloupků a celkové délky plotu jsou brány podle pracovních výkresů.

SNiP 2.08.01-89 „Obytné budovy“
1.17. Počet stoupání na jednom schodišti nebo při rozdílu úrovní by měl být alespoň 3 a ne více než 18.
Schodiště a podesty musí mít zábradlí se zábradlím, v domovech pro seniory a rodiny se zdravotním postižením přídavná nástěnná madla. Nástěnná madla jsou umístěna ve vzdálenosti 5-7 cm od stěny.

SNiP 2.08.02-89 “Veřejné budovy a stavby”
1.91. Schodiště a podesty musí mít ploty se zábradlím.
1.92*. Zábradlí a ploty v budovách předškolních zařízení a na podlažích škol a výchovných budov internátů, kde jsou umístěny prostory pro první ročníky, musí splňovat tyto požadavky:
výška schodišťového zábradlí používaného dětmi musí být nejméně 1,2 m a v předškolních zařízeních pro děti s mentálním postižením – 1,8 nebo 1,5 m se souvislým pletivem;
u schodišťových zábradlí musí mít svislé prvky světlost nejvýše 0,1 m (horizontální dělení v zábradlí není povoleno);
výška oplocení verandy při lezení po třech nebo více schodech by měla být 0,8 m.
1.96*. Šířka schodišťového ramene ve veřejných budovách nesmí být menší než šířka výstupu na schodiště z nejvíce obydleného podlaží, ale ne menší než m:
1,35 – pro budovy s více než 200 lidmi v nejlidnatějším patře, dále pro budovy klubů, kin a zdravotnických zařízení bez ohledu na počet míst;
1,2 – pro ostatní budovy, jakož i v budovách kin, klubů vedoucích do prostor, které nejsou spojeny s přítomností diváků a návštěvníků v nich, a v budovách zdravotnických zařízení vedoucích do prostor, které nejsou určeny k pobytu nebo návštěvě pacientů;
0,9 – ve všech budovách vedoucích do místnosti, ve které může být současně až 5 osob.
Meziplošina v přímém schodišti musí mít hloubku alespoň 1 m.
Šířka přistání nesmí být menší než šířka letu.
SP 1.13130.2009. „Systémy požární ochrany. Evakuační cesty a východy“
4.4.2 Schodiště 3. typu by měla být vyrobena z nehořlavých materiálů a umístěna zpravidla u slepých (bez světelných otvorů) částí stěn třídy ne nižší než K1 s limitem požární odolnosti ne nižším než REI 30. Tato schodiště musí mít podesty na úrovni nouzových východů, ploty vysoké 1,2 m a umístěné ve vzdálenosti minimálně 1 m od okenních otvorů.
5.1.1 Světlá šířka vodorovných úseků evakuačních cest a ramp musí být minimálně 1,2 m – pro společné chodby, po kterých lze evakuovat více než 15 osob z areálu.
5.2.14 Světlá šířka nouzových východů musí být alespoň 1,2 m při počtu evakuovaných více než 15 osob.
5.2.15 Zábradlí a ploty v budovách předškolních zařízení musí splňovat následující požadavky:
výška schodišťového zábradlí používaného dětmi musí být nejméně 1,2 m a v předškolních zařízeních pro děti s mentálním postižením – 1,8 nebo 1,5 m se souvislým pletivem; u schodišťových zábradlí musí mít svislé prvky světlost nejvýše 0,1 m (horizontální dělení v zábradlí není povoleno); Výška oplocení verandy při výstupu na tři a více schodů musí být alespoň 0,8 m.
6.1.11 Světlá šířka nouzových východů musí být alespoň 1,2 m při počtu evakuovaných více než 50 osob.

SNiP 2.01.07-85 “Zatížení a dopady”
3.11. Zábradlí v obytných budovách a institucích musí vydržet zatížení 0,3 kN/m, což je 30 kgf/m.
SNiP 21-01-97 „Požární bezpečnost budov a staveb“
6.29 Šířka schodišťového ramene určeného pro evakuaci osob, včetně těch, které se nacházejí na schodišti, nesmí být menší než vypočítaná šířka nebo nesmí být menší než šířka jakéhokoli nouzového východu (dveře) k němu, ale jako pravidlo, ne méně než:

a) 1,35 m – pro budovy třídy F1.1;
b) 1,2 m – pro budovy s počtem osob na kterémkoli podlaží, kromě prvního, více než 200 osob;
c) 0,7 m – pro schodiště vedoucí k jednotlivým pracovním stanicím;
d) 0,9 m – pro všechny ostatní případy.

READ
Je možné jíst syrové houby?

8.9 Mezi rameny schodiště a mezi madly zábradlí schodišťových ramen by měla být v půdorysu ve světlé šířce alespoň 75 mm.
Pro lidi se zdravotním postižením

SNiP 35-01-2001 „Přístupnost budov a staveb pro osoby s omezenou pohyblivostí“
3.14 Vnější schodiště a rampy musí mít zábradlí s ohledem na technické požadavky na stacionární nosná zařízení v souladu s GOST R 51261.
Pokud je šířka schodiště na hlavních přístupech k budově 2,5 m nebo více, měla by být dodatečně zajištěna dělicí zábradlí.
3.18. Dráhy pohybu MGN uvnitř budovy by měly být navrženy v souladu s regulačními požadavky na únikové cesty pro osoby z budovy.

Šířka pohybové cesty (na chodbách, místnostech, galeriích atd.) v čistém stavu nesmí být menší než:
při pohybu na invalidním vozíku

v jednom směru. 1,5 m,
v protijedoucím provozu. 1,8 m.

Šířka průchodu v místnosti se zařízením a nábytkem by měla být alespoň 1,2 m.
Šířka balkonů a lodžií by měla být zpravidla alespoň 1,4 m světlého prostoru.
Šířka chodby nebo průchodu do jiné budovy by měla být alespoň 2,0 m.

Přístupy k různému vybavení a nábytku musí být minimálně 0,9 m, a pokud je potřeba otočit vozík o 90°, minimálně 1,2 m.

3.20 Konstrukční prvky uvnitř budov a zařízení umístěná v rozměrech dopravních cest na stěnách a jiných svislých plochách musí mít zaoblené hrany a nesmějí vyčnívat více než 0,1 m ve výšce 0,7 až 2,0 m od rovné podlahy. Při umísťování zařízení a značek na samostatnou podpěru by neměly vyčnívat více než 0,3 m.
3.29. Maximální výška jednoho stoupání (letu) rampy by neměla přesáhnout 0,8 m se sklonem nejvýše 8 %. Pokud je rozdíl ve výškách podlah na dopravních cestách 0,2 m nebo méně, je povoleno zvýšit sklon rampy na 10 %. Ve výjimečných případech je povoleno zajistit šroubové rampy.

Šířka rampy pro výlučně jednosměrný provoz musí být minimálně 1,0 m, v ostatních případech musí být brána podle šířky jízdního pruhu v souladu s bodem 3.18.

Plocha na vodorovném úseku rampy v přímé dráze nebo v zatáčce musí být hluboká nejméně 1,5 m.

3.32. Zábradlí s madly musí být instalováno po obou stranách všech schodišť a ramp, jakož i při všech výškových rozdílech větších než 0,45 m. Zábradlí pro rampy by mělo být zpravidla umístěno ve výšce 0,7 a 0,9 m, pro schody – ve výšce 0,9 m a v předškolních zařízeních také ve výšce 0,5 m.

Zábradlí na vnitřní straně schodiště musí být průběžné po celé své výšce. Koncové části madla by měly být o 0,3 m delší než letka nebo šikmá část rampy.
GOST 51261-99 „Stacionární rehabilitační podpůrná zařízení. Typy a technické požadavky”

5.1.3 Podpůrná zařízení určená pro osoby se zdravotním postižením sedící na invalidním vozíku musí být instalována tak, aby volné plochy těchto podpůrných zařízení v jakékoli poloze byly v dosahu invalidních osob na invalidním vozíku (příloha A), ve výšce ne více 1100 mm od úrovně podlahy.

5.1.4 Návrh a umístění podpůrných zařízení v budovách, konstrukcích a vozidlech musí vyloučit možnost zranění osob – uživatelů budov, konstrukcí a cestujících vozidel, včetně osob se zrakovým postižením.

5.1.5 Minimální délka volné části podpěrného zařízení v jakékoli poloze musí být alespoň 100 mm pro uchopení celou rukou.

5.1.6 Tvar a rozměry opěrných prostředků musí zajistit maximální komfort jejich úchopu a stabilní fixaci ruky pro každou konkrétní situaci při používání. V tomto případě musí mít zábradlí instalovaná v budovách a konstrukcích kulatého průřezu o průměru nejméně 30 mm (zábradlí pro děti) a nejvýše 50 mm (zábradlí pro dospělé) nebo obdélníkového průřezu o průměru tloušťky 25 až 30 mm.

READ
Kde je připojen Ondulin?

Nosná zařízení (zábradlí, regály a madla) instalovaná ve vozidlech musí mít kruhový průřez nebo průřez blízký kruhovému. Jejich průměr průřezu by měl být od 32 do 38 mm. Pro madla nebo madla na dveřních křídlech nebo sedadlech vozidel je povolen minimální průměr průřezu 15 až 25 mm.

5.1.7 Vzdálenost mezi nosným zařízením a nejbližším zařízením nebo stěnami místnosti musí být minimálně 40 mm. Je povoleno snížit tuto vzdálenost na 35 mm pro madla a madla instalovaná na dveřních křídlech a sedadlech vozidla. Podpěrná zařízení mohou být umístěna ve výklenku, pokud má tento výklenek hloubku T alespoň 70 mm a výšku H nad podpěrnými zařízeními alespoň 450 mm

5.1.8 Povrch nosných zařízení, jakož i jakákoli stěna nebo povrch v jejich blízkosti, musí být rovný a hladký nebo rýhovaný (pouze pro povrch nosných zařízení) bez ostrých hran nebo otřepů. Vlnitý povrch nosných zařízení musí mít zaoblená žebra o poloměru nejméně 3 mm.

5.1.9 Nosná zařízení používaná v podmínkách nízké okolní teploty by měla být vyrobena z materiálů nebo potažena materiály, které mají nízkou tepelnou vodivost.

5.1.10 Opěrné prostředky uchopené jednou rukou musí být umístěny na straně odpovídající aktivní pravé nebo levé ruce postižené osoby v dosahu při jejím ohnutí v loketním kloubu pod úhlem 90°-135° a působení síly v směr přímo „k sobě – pryč od sebe““

5.1.11 Prostorové uspořádání přímých úseků opěrných zařízení (vodorovné, svislé, kombinované, šikmé) musí být stanoveno v závislosti na povaze a vlastnostech působení uchopovacích a přídržných sil, při zachování dodržení směru pohybu postižených. osoby a (nebo) se směrem pohybu objektu, ve kterém se nachází postižená osoba (například vozidlo nebo zvedací zařízení).

5.1.12 V případě otřesů, vibrací, zrychlení působících na postiženou osobu při používání podpůrného zařízení (například ve vozidle) musí toto podpůrné zařízení poskytovat podporu:

– loket – s velkými (širokými) úchopy opěrného zařízení rukou a předloktím;

– předloktím – při uchopení podpěrného zařízení rukou;

– zápěstí – při uchopení opěrného zařízení prsty.

5.1.13 Podpůrná zařízení musí mít kontrastní barvu, která umožní osobám se zdravotním postižením, včetně zrakově postižených, snadno a rychle najít podpůrná zařízení a používat je.

5.1.14 Nosné zařízení musí zůstat pevné, nesmí se otáčet ani pohybovat vzhledem k upevňovací výztuži a musí odolat síle nejméně 500 N působící na jakýkoli bod v jakémkoli směru bez trvalé deformace součástí nosného zařízení a konstrukce. ke kterému je připojen.

5.1.15 Nosná zařízení musí být vybavena prvky, které zajistí jejich upevnění v místě instalace.

5.1.17 Pro výrobu podpůrných zařízení se používají materiály schválené k použití ruským ministerstvem zdravotnictví.

Materiály použité pro výrobu podpůrných zařízení nesmí obsahovat jedovaté (toxické) složky.

5.1.18 Kovová nosná zařízení musí být vyrobena z korozivzdorných materiálů nebo chráněna před korozí ochrannými a dekorativními nátěry v souladu s požadavky GOST 9.032, GOST 9.301, GOST 9.303.

5.2 Další požadavky na zařízení pro podporu ramp

5.2.2 Rampy určené pro pohyb invalidních osob na invalidním vozíku musí být vybaveny jednoduchými nebo dvojitými madly na obou stranách

5.2.3 Zábradlí ramp musí mít části na obou stranách přesahující délku šikmé části rampy na vodorovné plošiny přiléhající k této části, každá o délce nejméně 300 mm.

5.2.4 Povrch zábradlí ramp musí být souvislý po celé délce a musí být přísně rovnoběžný s povrchem samotné rampy s přihlédnutím k horizontálním částem, které k ní přiléhají.

5.2.5 Konce zábradlí rampy musí být buď zaoblené, nebo pevně připevněné k podlaze, stěně nebo regálu, a pokud jsou uspořádány ve dvojicích, musí být vzájemně propojeny

5.3.2 Povrch zábradlí schodiště musí být souvislý po celé délce ramene schodiště. Vnitřní zábradlí v ohybech schodiště musí být vždy průběžné

READ
Je možné prodávat sazenice?

5.3.4 Výška samčí plochy zábradlí schodiště nad přesahem schodišťového stupně by měla být, mm:

– pro horní pár madel – 900;

– pro spodní párové zábradlí – ne méně než 700 a ne více než 750.

5.3.5 Povrch zábradlí schodiště by neměl být blokován sloupky, jinými konstrukčními prvky nebo překážkami.

5.3.6 Konce zábradlí schodiště musí být zaoblené nebo pevně připevněné k podlaze, stěně nebo pultu, a pokud jsou uspořádány ve dvojicích, musí být vzájemně spojeny

5.4 Další požadavky na podpůrná zařízení na toaletách, koupelnách a sprchách budov a staveb

5.4.1 WC, koupelna a sprchy (kabiny) přístupné osobám se zdravotním postižením, včetně osob se zdravotním postižením na invalidním vozíku, musí být vybaveny zábradlím, která splňují požadavky 5.1 a následující požadavky.

5.4.2 Při volbě typů zábradlí [podle 4.1, výpis b) a 4.2.] počet zábradlí, možnosti jejich umístění a způsob montáže na toaletách, vanách a sprchách, volný, pohodlný a bezpečný přístup pro osoby se zdravotním postižením musí být zajištěno včetně počtu osob se zdravotním postižením na invalidním vozíku, hygienické a další vybavení těchto prostor a jsou vytvořeny podmínky umožňující osobám se zdravotním postižením samostatně používat WC, vanu a sprchu.

5.4.3 Zábradlí na toaletě nebo na toaletě by nemělo bránit čelnímu nebo bočnímu přístupu zdravotně postižené osoby pohybující se na invalidním vozíku na toaletu.

5.4.4 V záchodové místnosti nebo záchodovém stání přístupném pro osoby se zdravotním postižením na invalidním vozíku musí být instalovány alespoň dvě horizontální madla, z nichž jedna je umístěna na straně záchodu na straně stěny nejblíže záchodu. , a druhý za záchodem nebo na druhé straně záchodu

5.4.5 Pokud má toaleta boční přístup pro zdravotně postiženou osobu na invalidním vozíku k toaletě, pak při instalaci dvou postranic musí být jedna z nich umístěná na straně přístupu na toaletu otočná nebo skládací

5.4.6 Konce bočních skládacích a otočných zábradlí musí být zaoblené a párová zábradlí musí být vzájemně spojena

5.4.7 Pro zajištění pohodlí při používání nástěnného pisoáru na veřejných toaletách přístupných pro osoby se zdravotním postižením musí být k dispozici zábradlí kombinovaného typu (

5.4.8 Koupelny přístupné pro tělesně postižené musí mít minimálně rovné jednoduché a/nebo dvojité zábradlí

V tomto případě by měla být vodorovná část madla vany (u párových madel – část horního madla) umístěna ve výšce 850 až 900 mm od úrovně podlahy vany a vodorovná část spodního madla v páru – ve výšce ne více než 200 mm od horního okraje vany.

5.4.9 Ve sprchách přístupných pro tělesně postižené musí být minimálně rovné nebo kombinované horizontální madla.

5.4.10 Na toaletách, koupelnách a dalších společných prostorech, kde jsou instalována umyvadla, by měla být k dispozici madla, která podepřou osoby se zdravotním postižením při používání umyvadel.

Schodiště před budovami určenými pro veřejnost musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky a normy. Taková pečlivá pozornost tomuto problému se dá snadno vysvětlit. Pohyb po nakloněné rovině je nebezpečný sám o sobě, takže jakákoliv stupňovitá konstrukce je místem zvýšeného nebezpečí. To platí i pro rampy používané vozíčkáři. Pravidla pro instalaci schodišť, mimo jiné, jsou diskutována v SP 118.13330.2012 „Veřejné budovy a stavby“.

Základní informace

Soubor pravidel SP 118.13330.2012 „Veřejné budovy a stavby“ je aktualizovanou verzí kombinovaného SNiP 31 „Veřejné budovy a stavby“ a SNiP 06 „Veřejné budovy pro administrativní účely“. Vyvinuli jej specialisté z Výzkumného a projektového ústavu vzdělávacích, veřejných a bytových budov. Schváleno nařízením Ministerstva pro místní rozvoj Ruské federace ze dne 2009. prosince 31 č. 05/2003 s účinností od 29. ledna 2011. Tento dokument se vztahuje na projektování nových a rekonstruovaných veřejných budov a staveb.

READ
Kdy ošetřit keře?

Mezi dokumenty, které byly použity při vývoji souboru pravidel, stojí za zmínku SP 59.13330.2016 „Přístupnost budov a staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu“.

Základní pojmy a definice

Pravidla pojednávají o četných nuancích vybavování veřejných míst a pro nezasvěcené byl vyvinut slovník speciálních termínů. Vzhledem k tomu, že se zajímáme o schodiště, vybrali jsme termíny související s problematikou výroby a montáže schodišť:

 • Schodiště je funkční a konstrukční stavební prvek, který zajišťuje vertikální spojení mezi podlažími budovy.
 • Schodiště je omezený prostor uvnitř budovy, konstrukce (nebo připojené) určený k umístění schodů.
 • Schodiště je nakloněná konstrukce spojující horizontální plošiny na různých úrovních, skládající se z podélníků se souvislou řadou schodů nahoře.
 • Oplocení ve výškovém rozdílu – stavební konstrukce stavěné na schodech.
 • Šířka schodišťového ramene je vzdálenost mezi zábradlím schodiště, mezi stěnou a zábradlím schodiště.

Zpracovatelé dokumentu promysleli všechny otázky spojené s uspořádáním veřejných budov. Provedli jsme výběr a nabízíme pouze údaje přímo či nepřímo související s montáží schodišťových stupňů a ramp pro invalidy.

Zajištění spolehlivosti a bezpečnosti staveb

První pododstavec kapitoly 6 uvádí doslovně:

„Budova musí být postavena a vybavena tak, aby při pohybu v budově a v jejím okolí, při vstupu a výstupu z budovy, jakož i při používání jejích pohyblivých prvků a v jejím okolí byla vyloučena možnost zranění návštěvníků a osob v ní pracujících. inženýrské zařízení.”

Projektanti zároveň upřesnili, že nosné konstrukce musí být již ve fázi návrhu promyšleny tak, aby nedocházelo ke zhoršování provozních vlastností konstrukcí během provozu v důsledku deformací nebo vzniku trhlin. . Zdálo se nám, že to platí i pro montáž betonových schodů a jejich opláštění.

Bezpečnost komunikace

Již jsme se zmínili o SP 59.13330.2016 a ne náhodou, protože rozměry vstupního prostoru před dveřmi musí zohledňovat požadavky uvedené v tomto dokumentu. S ohledem na údaje tohoto regulačního aktu tvůrci SP 118.13330.2012 stanovili, že:

 • Výška oplocení verandy při zdolání 3 a více schodů s výškou od úrovně chodníku větší než 45 cm musí být minimálně 80 cm.Použití různých oplocení je přijatelné.
 • Rozměry vstupního prostoru před dveřmi musí být minimálně 1,5násobek šířky dveřního křídla otevíraného ven.
 • Pokud existuje rozdíl ve výšce, měly by být zajištěny schody, rampy nebo jiná zvedací zařízení.

Schodiště slouží k vertikálnímu pohybu v budově. Sklon schodišť v nadzemních podlažích určených pro návštěvníky by měl být zpravidla 1:2. V budovách s výtahy pro druhé schodiště, které není neustále využíváno návštěvníky, je povoleno použít sklon ne strmější než 1:1. Sklon ramen schodišť vedoucích do suterénu a přízemí, do podkroví, jakož i schodů v nadzemních podlažích, které nejsou určeny pro návštěvníky, je povolen 1: 1,5.
Schodiště s výškou menší než tři stupně (s výškou min. 0,12 m) nejsou na návštěvnických trasách povoleny. Pro menší výškové rozdíly by měla být zajištěna rampa, která by měla mít protiskluzový povrch.

Parametry ramp musí být také vypočteny s ohledem na ustanovení SP 59.13330.2016. A především musí mít protiskluzový povlak. Proto bychom k tomu nedoporučovali používat lesklé keramické obklady a jiné kluzké nátěry.

Šířka schodů

Podle ustanovení tohoto dokumentu:

Šířka schodišťového ramene v budovách, m, nesmí být menší než šířka výstupu na schodiště z nejvíce obydleného podlaží, ale ne menší než:

 • 1,35 – pro budovy s více než 200 osobami ubytovanými ve dvou přilehlých nejlidnatějších podlažích a dále pro budovy zábavních a zdravotnických zařízení bez ohledu na počet míst;
 • 1,2 – pro ostatní budovy, jakož i v budovách zábavních institucí vedoucích do prostor, které nejsou spojeny s přítomností diváků a návštěvníků v nich, a v budovách zdravotnických zařízení vedoucích do prostor, které nejsou určeny k pobytu nebo návštěvě pacientů;
 • 0,9 – ve všech budovách vedoucích do místnosti, ve které může být současně až pět osob.
READ
Je možné jíst hrášek každý den?

Šířka přistání nesmí být menší než šířka letu. Meziplošina v přímém schodišti musí být dlouhá alespoň 1 metr. V tomto případě by počet výstupů v 1. letu mezi plošinami neměl být menší než tři, konstrukce letů s více než 16 schody není povolena. V produktech se 2, 3 nebo více lety je povoleno 18 kroků na jedno rameno.

Velikost nášlapu by měla být 28-35 cm a pro usnadnění chůze by nášlap neměl být vyšší než 17 cm (minimálně 13 cm). Kroky by měly být hladké a bez výstupků a povrch by neměl být hladký, ale drsný. Hrana musí být zaoblená s poloměrem zakřivení nejvýše 5 mm. Použití schůdků s různými parametry výšky a hloubky v rámci letu není povoleno. Výjimečně je povolena změna provedení tří spodních stupňů hlavního schodiště.

Montáž schodišťových stupňů dle SP SP 118.13330.2012

Montáž betonových schodišťových stupňů dle SP SP 118.13330.2012

Shrnutí

Po seznámení s ustanoveními tohoto dokumentu bych rád nabídl manažerům organizací, vzdělávacích, zdravotnických a jiných sociálních zařízení ideální možnost pro instalaci, instalaci a dokončení schodů. Řeč je o technologii C3, kterou vyvinula a patentovala společnost Innoforma z Tveru. Dále pochopíte, s čím to souvisí. Můžete samozřejmě zvážit i další možnosti, jako je přírodní kámen a kusové stavební materiály. Všechny však, přestože mají své výhody, nelze s uvedenou technologií srovnávat.

Vlastnosti a výhody technologie C3

Každý výrobce dokončovacích materiálů si své výrobky chválí, ale specialisté Innoforma vyvinuli skutečně kvalitní a spolehlivé obklady schodiště. Nabízejí hustě vyztužené překryvy ve tvaru L a tenkostěnné obkladové desky, které se vyznačují vysokými výkonnostními charakteristikami. Je to dáno promyšleným složením formovací směsi na bázi vysokopevnostního kompozitu plněného 70-80 % diabasových třísek Gabbro, které umožňuje získat odolné (životnost 20-30 let) výrobky s pevností třídy M1200.

Všechny materiály uvažované jako opláštění pro instalaci schodišť a podest v tomto ohledu jednoznačně zaostávají. A můžete si to ověřit prostudováním údajů uvedených v souhrnné tabulce níže:

Materiál a parametry Kroky C3 Skleněné dlaždice mramorové schody Porcelánové kameninové schody Porcelánové dlaždice
Kombinovaná stoupačka K dispozici je Ne Ne Ne Ne
Tloušťka 20 mm 10 mm 30-50 mm 30-50 mm 10 mm
Odolnost proti opotřebení 5 třída 5 třída 4 třída 5 třída 5 třída
Pevnost v tahu za ohybu 15 megapixelů 20 megapixelů 10 megapixelů 20-30 MP 20 megapixelů
Pevnost v tlaku 100 megapixelů 150 megapixelů 70 megapixelů 150 megapixelů 150 megapixelů
Protiskluzová R13 R9-R11 R9 R9 R9
Mrazuvzdornost Od 500 cyklů 300 cyklů Až 500 cyklů Až 500 cyklů Až 150 cyklů
Počet švů na 1 r.m. 4 11 7 7 11
Гарантия 3 let Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
Cena s náběhem za 1 r.m. 1942-2136 руб. Z 2000 rub. Z 5000 rub. Z 2500 rub. Z 1000 rub.

Kromě vysokých pevnostních charakteristik bych chtěl poznamenat monolitický design schodů s kombinovaným běhounem a stoupačkou. Tím se obklad C3 odlišuje od všech dlaždicových materiálů bez výjimky, kde jsou nášlapy a stoupačky oddělené a stupně se montují na místě. V našem případě výrobce nabízí v podstatě hotové schůdky, které stačí nainstalovat na místo. Mezi výhody také patří:

Montáž schodišťových stupňů dle SP SP 118.13330.2012

Montáž betonových schodišťových stupňů dle SP SP 118.13330.2012

 • vysoká mrazuvzdornost F500;
 • nízká nasákavost W12;
 • nízká úroveň radioaktivity odpovídající přirozenému radiačnímu pozadí naší oblasti;
 • snadná instalace a podle pokynů krok za krokem to můžete udělat sami;
 • vysoká protiskluznost R13, která plně vyhovuje požadavkům SP 59.13330.2016.

V rámci našeho příběhu, s přihlédnutím k ustanovení SP 118.13330.2012, se použití této unikátní techniky pro instalaci schodů ve veřejné budově jeví jako ideální řešení. Díky strukturálnímu povrchu s reliéfním vzorem schůdky nekloužou za žádného počasí. Mohou být vyrobeny překryvy a desky jakékoli velikosti s přihlédnutím ke geometrickým charakteristikám konkrétního schodiště. Atraktivní je i vzhled ramen schodišť, které jsou ve srovnání s konkurencí příznivé a toto video je toho jasným potvrzením.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: