Je možné koně vykastrovat?

Hřebci (osli a mezci) jsou obvykle kastrováni otevřeně, tedy otevřením společné poševní membrány. Zvířata s intravaginální kýlou, dilatovanými vnitřními tříselnými prstenci, periorchitidou nebo hydrokélou společné poševní membrány se kastrují uzavřeným způsobem. Otevřenou operaci lze provést na ležícím i stojícím koni.

Příprava na operaci. Pro úspěšnou kastraci je hřebci den před operací nasazena hladová dieta. Bezprostředně před kastrací se z konečníku odstraní výkaly a močový měchýř se katetrizuje. Současně s čištěním konečníku veterinární lékař provádí rektální diagnostiku tříselných prstenců. Pokud veterinář umí vložit 3 prsty, pak otevřená metoda kastrace není pro hřebce vhodná.

Kastrace hřebce v leže

Hřebec je fixován v levém bočním postavení (ruský kotoul nebo Rešetnikovova metoda) tak, že pravá pánevní končetina je přitažena ke kruhu opěrného pásu nebo speciálního postroje, který se nosí kolem krku koně. Zbývající končetiny jsou svázány dohromady. Před kácením se srst ocasu zastrčí a obváže, aby hřebec nemohl kontaminovat oblast šourku.

Úleva od bolesti při kastraci hřebce má velký význam a měl by předcházet jeho pádu, zvláště u vzteklých a silných zvířat. K úlevě od bolesti se používá kombinovaná anestezie, která umožňuje veterinárním specialistům hřebce zafixovat a provést za něj operaci bezbolestně s menším rizikem a vynaložením fyzické námahy. V praxi se tlumení bolesti provádí následovně: 15-20 minut před poražením hřebce se nosoezofageální sondou vstříkne 20,0-25,0 chloralhydrátu rozpuštěného ve 2 litrech vody. Poté, co hřebec vykazuje známky omráčení, je fixován ke kastraci a je mu podána lokální anestezie jednou z níže popsaných metod:

 1. Veterinář rukou pevně uchopí šourek tak, aby se přes napjatou kůži dobře konturovala varlata; kůže spodní části šourku se promaže dvěma doteky tamponu namočeného v 5% roztoku jódu. V místech ošetření jódem se střídavě do ¾ tloušťky každého varlete vstříkne jehla č. 0860 a vstříkne se 10 ml 4% roztoku novokainu – intertestikulární anestezie dle L.S. Sapozhnikovová.
 2. Novokainový roztok se vstříkne do ostře vyčnívajícího ocasu přívěsku, přičemž se jehla ponoří celou její tloušťkou směrem k tělu přívěsku.
 3. Jehla se zavede do hlavového konce nadvarlete, zatímco varle by mělo být pevně uchopeno dlaněmi, injekční jehla se posouvá směrem k semennému provazci o 4-5 cm a je injikován 4% roztok novokainu (metoda M. V. Plakhotina ).
 4. Injekční jehla se používá k propíchnutí tkáně v krčku šourku, pronikne špičkou jehly do tloušťky hmatného semenného provazce a vstříkne 4% roztok novokainu (Boissetova metoda). Hřebec se anestetizuje během 5-6 minut. Díky předběžnému podání chloralhydrátu veterinárním specialistou provádějícím kastraci odpadá nutnost dodatečného znecitlivění kůže šourku podél linie řezu. Pokud se při kastraci hřebce nepoužije chloralhydrát, pak veterinář podél linie řezu vstříkne 0,5% roztok novokainu.

Veterinární specialisté dosahují vynikajícího uklidňujícího účinku a anestezie šourku intravenózním podáním 5-10% roztoku rompunu 5 ml (tento roztok se připravuje bezprostředně před operací). Pokud není k dispozici rompun pro úlevu od bolesti, můžete použít lytickou směs nebo jako poslední možnost 2,5% roztok aminazinu intramuskulárně 8-10 ml (počkejte až 30 minut).

Otevřená chirurgická technika. Kastrace při této operaci se provádí pomocí různých kastračních kleští nebo emaskulátorů. Použití těchto nástrojů je rozdrtit semenný provazec a před oddělením varlat vytvořit spolehlivou krevní sraženinu a zabránit možnému krvácení ze semenného provazce. Bez ohledu na nástroj použitý k provedení operace ji na samém začátku veterinární specialista provádí podle stejného plánu.

READ
Je možné jíst jabloňové květy?

Fixace varlat. Když veterinář zaujme kastrační pozici za zádí koně, pevně fixuje varlata levou rukou tak, aby se kůže šourku zcela narovnala a její steh prošel mezi nimi. Pokud jsou varlata hřebce velká, fixují se levou rukou, každé zvlášť. Pro zajištění silné fixace před aplikací lokální anestezie se na krček šourku přiloží elastický turniket z pryžové hadičky, který se ponechá do vyjmutí kleští ze semenného provazce.

Incize šourku, common tunica vaginalis a obnažení varlat. Typicky veterinář drží obě poloviny šourku levou rukou a otevírá současně na nejkonvexnějším povrchu dvěma řezy (paralelně se stehem šourku) od předních k zadním pólům varlat. V tomto případě břišním skalpelem současně preparuje kůži šourku, svalově elastickou membránu fascie a společnou poševní membránu; v tomto případě není náhodné poškození varlete významné. Řez ve společné poševní membráně by se měl rovnat řezu v kůži. V opačném případě se vytvoří kapsa, ve které se následně může hromadit krev a exsudát, což poskytne příznivý substrát pro množení různé mikroflóry. Nejprve se můžete omezit na stříhání vrstev na společnou poševní membránu, poté v zadní části rány, udělat malý řez do společné poševní membrány skalpelem a zavedením čelisti nůžek rychle stříhat na přední konec kožního řezu.

Disekce poševního (přechodného) vazu. Obnažené varle se uchopí levou rukou a po překonání odporu zevního zvedače varlete se opatrně vyjme z rány poševním vazem. Vaginální vaz se narovná rukama nebo pinzetou a asistent je instruován, aby ho přeřízl v blízkosti společné poševní membrány. Ligamentum by nemělo být odděleno v blízkosti ocasu nadvarlete, protože tepna chámovodu může být poškozena a oddělena spolu se společnou tunica vaginalis. V budoucnu, při aplikaci nástrojů na spermatickou šňůru, tepna nespadne pod její větve a způsobí krvácení.

Následně přidržením varlete levou rukou a bez vyjmutí pinzety z vazu, jeho pohybem směrem k poševnímu kanálu se oddělí společná poševní membrána od semenného provazce a dojde k roztržení mesorchia v délce až 7-10 cm. Posledním krokem bude přesunutí separované tunica vaginalis do dutiny poševního kanálu pomocí pinzety tak, aby byla proximálně k varleti.

Odstranění varlat. Po disekci poševního vazu a oddělení varlete a semenného provazce od společné tunica vaginalis veterinář roztaženými prsty levé ruky zatlačí vypreparovaný šourek do společné tunica vaginalis až k tříslům a přidrží varle svým pravá ruka. Tím se obnaží spermatická šňůra. V případě, že jsou operována obě varlata současně, jsou obnaženy oba semenné provazce.

V budoucnu veterinární lékař používá jeden z následujících nástrojů.

 1. Pomocí kleští Zand Při kastraci je to nejběžnější metoda rozdrcení semenných provazců. Ve vzdálenosti 7-9 cm od varlete jsou větve kleští umístěny zezadu dopředu na spermatickou šňůru tak, aby šroub, který je připevňuje, směřoval svou hlavou ven. Pohybujte větvemi kleští oběma rukama, dokud se nezastaví, a zajistěte je šroubem na rukojeti. Mezi čelistmi kleští Sand můžete uchopit oba provázky současně, k čemuž je lepší použít kleště Amosov s dvojitými čelistmi, které sevřou každý semenný provazec zvlášť.
READ
Mohou se jíst plody Capsicum?

Sevřená šňůra (nebo obě) spolu s varlaty vně kleští se zkroutí prsty, překryjí se gázovou látkou nebo speciální svorkou, přičemž se provede 10-15 otáček. V důsledku tohoto postupu se varle odlomí. Praktičtí veterinární specialisté často nahrazují torzi šňůry jejím odstřižením nůžkami v blízkosti větví. Zbývající pahýl se namaže 5% roztokem jódu. Poté veterinář opatrně vyjme kleště a postupně posune uzávěr. Z dutiny, která zůstala po kastraci, se odstraní krevní sraženiny, okraje a stěny dutiny šourku se pokryjí buď dezinfekční mastí, nebo se posypou práškem tricilin.

 1. Použití emaskulátoru při kastraci hřebců má oproti Zandovým kleštím výhody, kdy se varlata oddělují bez předběžného vyšroubování. Čelisti emaskulátoru mají tupé a ostré části. Emaskulátor se umístí na obnaženou spermatickou šňůru s hlavou šroubu směrem ven a rukojeti nástroje se pomalu stlačují. V tomto případě je semenný provazec sevřen tupým řezem a ostrá část odděluje varle. Aplikovaný nástroj se udržuje po dobu 5-6 minut. Nástroj se pomalu vyjímá otevřením rukojetí.

U mladých hřebců (2-3 roky), u kterých ztluštělá část poševního vazu ještě není příliš hustá, lze kastraci s emaskulátorem provést bez předchozího přeříznutí poševního vazu. Po přestřižení stěny šourku a otevření společné poševní tuniky rovnými nůžkami se tato dále nařízne vpředu a podél semenného provazce. Spermatická šňůra pak bude kryta společnou tunica vaginalis částečně pouze na straně, kde se nachází poševní vaz. Větve emaskulátoru jsou aplikovány na semenný provazec, k jehož zadní straně přiléhá obrácená část společné poševní membrány. Před uzavřením větví byste se měli ujistit, že tato část membrány, spojená s ocasem přívěsku, bude umístěna distálně od emaskulátoru. Po uzavření čelistí nástroje se tedy spolu s varletem a přívěskem uvolní poševní vaz a k němu přiléhající malý slepý váček společné poševní membrány.

Technika uzavřené operace. Při této metodě se varlata odstraní pomocí kartáčků nebo ligatury.

Kastrace pomocí kartáčků. Před kastrací se jedna strana klapaček nejprve sváže pevným provázkem. Kartáče se sterilizují v autoklávu nebo se vaří ve sterilizátoru.

Šourek natažený přes varle je opatrně vypreparován vrstvu po vrstvě ke společné vaginální membráně. Vzniklá rána se tupě rozšíří (složené nůžky), oddělí vrstvy šourku od společné tunica vaginalis a zevního levatoru varlete tak, že na nich zůstane určité množství volné pojivové tkáně (fascia subdertoica). Preparujeme do nejproximálnější části krčku šourku. Poté, co se ujistíme, že v dutině běžné poševní tuniky není žádný cizí obsah (pohmatem nebo dokonce vyříznutím malého otvoru ve stěně tuniky), otočíme ji o 180 stupňů spolu s varletem a umístíme 7 cm nad poslední chlopeň rovnoběžná s tělem zvířete. Pomocí speciálního kartáčového šroubu nebo kleští se konce kartáčů spojí a pevně svážou provázkem. Pod světlicami, 2-2,5 cm nůžkami, odstřihneme semenný provazec pokrytý společnou poševní membránou a pahýl namažeme roztokem jódu. Aby se zabránilo odvíjení společné poševní membrány upnuté chlopněmi, jsou chlopně překryty sterilní ubrouskem, jehož konce jsou přišity k okrajům šourku. Totéž se provádí s druhým varletem. Klapky se odstraní po osmi dnech nebo počkejte, dokud samy nespadnou.

READ
Kdy by měla být selata oddělena?

Kastrace pomocí ligatury. Po obnažení společné tunica vaginalis se připravené vrstvy šourku přitlačí k břišní stěně a na semenný provazec překrytý společnou tunica vaginalis se přiloží kleště Zand co nejdále od varlete. Po několika sekundách se otevřou čelisti kleští, varle se společnou poševní membránou se otočí o 180 stupňů a semenný provazec se stlačí kleštěmi podruhé. Poté se kleště vyjmou a oblast se rychle obváže silnou a dlouhou nití katgut. Spermatická šňůra se odřízne o tři prsty níže pomocí emaskulátoru nebo nůžek. Konce ligatury jsou ponechány, dokud není pahýl odmítnut.

Kastrace hřebce ve stoje

Tuto operaci může provést veterinární lékař, který má dostatečné zkušenosti s kastrací hřebců v poloze vleže. Používá se otevřená metoda kastrace. Hřebec je fixován v kotci přitažením levé pánevní končetiny ke sloupku. Ohromující dávka chloralhydrátu je injikována orálně nebo intravenózně, nebo rompun nebo lytická směs je injikována intravenózně a roztok novokainu je injikován intertestikulárně. Na horním rtu, který spolu s otěžemi přidržuje asistent, je pootočen. Po dezinfekci oblasti šourku a přiložení elastického škrtidla na jeho krk veterinární lékař zahájí operaci. Veterinář zaujme polohu – s napůl pokrčenými koleny, u levé kyčelní oblasti hřebce, čelem k šourku tak, aby jeho rameno bylo na úrovni spodní břišní stěny hřebce. Poté levou rukou uchopí varlata a rychlým pohybem střídavě preparuje šourek se společnou poševní membránou, přičemž řez vede kranio-kaudálně. Pokud je řez veden v opačném směru, může si veterinář poranit levou ruku.

Ihned po obnažení varlat se střídavě nůžkami stříhají přechodné vazy a na semenné provazce se střídavě nebo současně přikládají pískové kleště. Veterinář operaci dokončí odšroubováním nebo odstřižením varlat nůžkami. Se stejným úspěchem je odstraněno každé varle pomocí emaskulátoru, který se drží stejně dlouho jako při kastraci hřebce v leže. Během procesu kastrace jsou možné různé pohyby hřebce. Proto by se veterinář měl vyvarovat dotyku hřebce břišní stěny vlastním ramenem, aby si nezpůsobil zbytečné trápení. V okamžiku největší úzkosti je vhodné dát hřebci trochu ovsa, poté, co nejprve odstraníte zkroucení pysků.

Kastrace hřebců je umělé zastavení činnosti pohlavních žláz koně. Operace se provádí dvěma způsoby; vede k významným změnám v těle zvířete. Kastrovaný kůň se stává neschopným mít potomky, ztrácí agresivitu a stává se klidným a poddajným.

kastrace koní

Rozdíl mezi valachem a hřebcem

Kastrovaný kůň se nazývá valach a od hřebce se liší tím, že nemůže mít potomky. Hřebci jsou schopni přikrýt klisny, čímž se zvyšuje populace koní. Samci hřebci jsou obvykle plnokrevní koně, ale kastrovaným zvířetem může být cokoliv – hřebci s rodokmenem podstupují operaci, aby se mohli účastnit výkonů.

Schopnost mít potomky není jediný rozdíl mezi kastrovaným koněm a hřebcem. Navzdory tomu, že navenek jsou oba zástupci plemenné linie k nerozeznání, charakter se po zákroku mění. Předpokládá se, že kastrovaná zvířata ztrácejí svou agresivitu a svévoli, stávají se poslušnými, mírnými a poddajnými, snadno přístupnými k výcviku a poslušnosti svých majitelů.

Hřebci vybraní pro zvýšení populace mají vzpurnou a ohnivou povahu, která je nezbytná pro zlepšení kvalit budoucího potomstva.

Proč je potřeba kastrace

Dříve se zákrok prováděl na koních nesoucích nežádoucí geny, aby si taková zvířata nekazila rodokmen. Nyní odpověď na otázku, proč jsou koně kastrováni, spočívá v výhodách, které tato operace poskytuje:

 • Po operaci se kastrovaná zvířata stanou poddajnými a poddajnými, zatímco fyzické vlastnosti a vzhled se nemění. V důsledku toho jsou takoví koně dobří pracovníci, kteří se mohou účastnit soutěží, kde je vyžadována vytrvalost a klid.
 • Díky velkým změnám temperamentu získávají valaši určitou družnost a klidně vnímají ostatní zvířata. Výhodou této vlastnosti je, že kastrovaní koně se pasou ve stádě, aniž by se pokoušeli oddělit od skupiny.
 • Hřebci, kteří jsou schopni mít potomstvo, se vyznačují svou násilnickou povahou a vstupují do bojů s jinými samci a dokonce i klisnami, což jim způsobuje bolest. Kastrace domácího mazlíčka pomůže vyhnout se krvavým bitvám ve stádě, uklidní neukázněné koně a pomůže zlepšit vzájemné porozumění mezi mazlíčky.
 • Navzdory poklesu hladiny testosteronu po operaci jsou kastrovaná zvířata lepší než hřebci ve sportech, které vyžadují vytrvalost.
READ
Jakou velikost silikonu na candáta?

koňské dostihy

Kdy do valacha

Kastrace koně se provádí, pokud to majitel zvířete vyžaduje z osobních důvodů. Operace se také provádí z několika dobrých důvodů:

 • pro získávání masných výrobků;
 • účast v soutěžích;
 • použití pro pracovní účely;
 • lékařské indikace.

Výroba koňského masa je ziskový podnik, který vám umožňuje získat stálý příjem. K porážce jsou vybíráni ti jedinci, které z nějakého důvodu nelze použít jako chovný materiál. Taková zvířata se kastrují, aby se odstranil charakteristický zápach koňského masa a maso změklo.

Koně účastnící se sportů, které vyžadují poslušnost a vytrvalost – dostihy, drezura a voltiž – jsou také kastrováni. Operace pomáhá snížit vztek zvířete a vyhrát soutěže. Kastrace je nezbytná u hřebců používaných začínajícími jezdci, protože snižuje riziko, že valach odhodí svého jezdce.

Pokud je kůň určen k práci na poli nebo je dopravním prostředkem, pak se postup provádí, když je zvíře příliš agresivní a neposlušné. Operace pomáhá snížit náruživost a vztek, v důsledku čehož se kastrovaný kůň stává pro farmáře bezvadným pracovníkem.

Nejvýznamnějším důvodem, proč je nutná okamžitá operace, je svědectví lékaře. Mezi diagnózy indikující potřebu kastračního postupu patří:

 • křečové žíly spermatu;
 • vodnatelnost membrány varlat;
 • orchitida;
 • poškození pohlavních orgánů;
 • intravaginální kýla.

veterinář vyšetří koně

Kastrační metody

Operace se provádí dvěma způsoby – otevřenou a zavřenou. Před zahájením hřebec absolvuje předběžný výcvik, aby se eliminovalo riziko komplikací. Čím starší je kastrované zvíře, tím větší je možnost výskytu komplikací, proto by neměli být kastrováni jedinci starší 6–7 let. Navíc, pokud u hříbat po kastraci jistě začnou požadované povahové změny, pak u dospělých samců se po zásahu lékaře nemusí změnit styl chování.

Příprava na zákrok zahrnuje důkladné vyšetření veterinářem, aby bylo zajištěno, že je zvíře v dobrém zdravotním stavu. Pro úspěch nadcházejícího postupu jsou důležité následující přípravné fáze:

 • Očkování prováděné třicet dní před zákrokem, které by mělo zahrnovat léčbu proti parazitům, protože infikovaný kůň nemusí zákrok snášet.
 • Navažte kontakt s lékařem, jinak nervozita a vzrušivost pacienta povede k hrozným následkům.
 • Indikátory pulzu, tlaku a teploty musí odpovídat normám.
 • 24 hodin před kastrací se zvíře přestane krmit.

Operace se provádí pomocí anestetik ke snížení bolesti koně. Anestezie zahrnuje dva přístupy: nejprve se zavádějí uvolňující léky, poté lokální léky.

Po anestezii začíná operace, kterou lze provést dvěma způsoby:

 • Otevřená metoda kastrace. Tato metoda se používá, pokud je kastrované zvíře mladé a odolné. V době zákroku hřebec stojí a lékař vypreparuje membrány varlete, poté je odstraní a aplikuje Amosovovy nebo Zandovy kleště. Amosovovy kleště jsou pohodlné, protože při aplikaci dokážou fixovat obě varlata, ale v praxi se používají jen zřídka kvůli vysokému riziku chyb. Po ukončení procedury se rána vyčistí a ošetří.
 • Uzavřená metoda kastrace používá se, pokud má kůň zvětšené tříselné kruhy nebo hrozí omentální prolaps. Uzavřená metoda je považována za bezpečnější než metoda otevřená. K provedení procedury se zvíře položí na pohovku a disekcí šourku se odstraní varlata, na která se přiloží kleště. Poté se varlata zkroutí a semenné provazce se podvážou.
READ
Je možné jíst citron v noci?

Operace se provádí venku nebo v ordinaci lékaře. Chovatelé se uchýlí k první metodě, protože je pohodlnější a nevyžaduje mnoho času, úsilí a peněz. Procedura trvá asi hodinu, doba se liší v závislosti na stavu koně a zkušenostech lékaře.

fáze kastrace

Možné komplikace

Jako každý zásah do fungování těla i kastrace s sebou nese riziko komplikací. Majitelé kastrovaných koní se potýkají s následujícími problémy:

 • Otoky genitálií, který se může přenést na nohy zvířete. Komplikace tohoto druhu nastává kvůli tomu, že rána není zahojená a uvolňuje se do ní hnis. Chůze s domácím mazlíčkem a obklady pomohou zbavit se problému.
 • U kastrovaného koně se mohou objevit píštěle. To je způsobeno tím, že veterinář používá stehy. Fistuly zmizí samy po rozpuštění stehů.
 • Krvácení nebo prolaps omenta u kastrovaného zvířete vznikají v důsledku špatné volby metody postupu. Abyste předešli smrti vašeho mazlíčka, měli byste se okamžitě poradit s lékařem, který koně vyšetří.
 • Paralýza obličejového nervu – objevuje se u kastrovaných jedinců, kteří při zákroku leželi na gauči. Obrna je indikována svěšenými ušima nebo slzením. Komplikace u zvířat odezní sama.

Před kastrací koně je důležité, aby chovatel koní pochopil, že po zákroku začne postupně ztrácet zájem o klisny, takže po dobu šesti měsíců je zvíře chráněno před komunikací s opačným pohlavím. Obnovení jeho síly a psychického stavu bude trvat 14 dní, během kterých vyžaduje pozornost a péči majitele.

Kastrovaní koně jsou vynikajícími pracovníky a používají se pro zemědělské účely a sportovní soutěže. Kastrace zvířat nejen eliminuje riziko produkce potomků s nežádoucími geny, ale také zlepšuje charakter domácích mazlíčků při zachování fyzických vlastností.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: