V jaké vzdálenosti od hranice pozemku lze postavit plot?

V polovině dubna vstoupil v Rusku v platnost nový soubor pravidel (SP) týkající se rozvoje zahradních pozemků. Kvůli pandemii zůstala tato událost téměř nepovšimnuta a částečně nezasloužená, protože značný počet Rusů navrhuje svá místa s ohledem na společný podnik.

Od roku 1998 je v Rusku v platnosti SNiP 30-02-97, který reguloval veškerou výstavbu letních chat: jaké domy postavit, v jaké vzdálenosti od plotu, jakou výšku by tyto stejné ploty měly být, kam umístit lázeňský dům, kompost jímky a toalety a mnoho dalšího. Byl několikrát aktualizován, poslední vydání bylo v roce 2011.

Od 15. dubna 2020 je v zemi v platnosti nová verze – SP 53.13330.2019, ve které bylo přepracováno mnoho norem.

Hlavní změny jsou pravděpodobně dvě. První se týká minimální přípustné velikosti pozemku. Bylo šest akrů (0,06 ha), nyní jsou čtyři (0,04). To neznamená, že všichni letní obyvatelé budou muset své pozemky zmenšit – nová pravidla nemají zpětnou účinnost, takže se týkají pouze plánování nových SNT a budov, které ještě nebyly postaveny.

Celkově je však tato změna pouze formalitou, protože v Rusku jsou minimální a maximální přípustné velikosti pozemků, včetně pozemků určených pro zahradnictví, stanoveny orgány regionů. Například ve Vologdské oblasti jsou pozemky o velikosti i tři sta metrů čtverečních zcela legální.

To znamená, že pozemky o velikosti menší než šest akrů v zemi byly dlouho normou a ministerstvo výstavby to jednoduše napravilo svým novým souborem pravidel. A tato změna si zase vyžádala revizi dříve povolených vzdáleností mezi objekty, některé z nich byly zmenšeny.

Výjimka se týká umístění septiků, samostatně stojících WC a kompostovacích jímek vůči sousednímu pozemku. Dříve tento okamžik nebyl vůbec stanoven – ve společném podniku bylo pouze předepsáno, že mezi budovami jako záchod na vašem pozemku a sousedovým plotem by měl být alespoň metr. Nyní byl tento okamžik samostatně zmíněn v souboru pravidel – od sousedova plotu po toaletu, septik nebo hromadu kompostu by měly být alespoň dva metry. A ke stěnám sousedova domu – a vůbec 12 metrů. To je druhá zásadní změna.

Zbytek je menší. Například velké vysoké stromy mohou být nyní o metr blíže cizímu plotu – maximálně tři metry. Vzdálenosti v rámci lokality zůstaly stejné – od domu k lázni, sprchě, záchodu nebo kompostu – alespoň 8 metrů, od studny k záchodu nebo kompostu – také 8. Od domu k hranici by měly být 3 metry se sousedy, z velkých přístavků, jako jsou kurníky nebo kůlny – 4, z keřů – 1 metr.

READ
Kdy můžete zalévat keře vroucí vodou?

Změnila se maximální povolená výška plotů: byla 1,5 metru, nyní je 1,8. Kromě toho dokument samostatně uvádí, že se doporučuje vytvořit ploty po celém obvodu pletiva lokality a ne hluché. Jiná možnost je povolena pouze s písemným souhlasem sousedů.

A tento okamžik je docela objevný. Každý Rus ví, že ne všechny ploty v zemi jsou pletivo. Spíše se dá říci, že jsou minimálně. A nejde jen o to, že většina z nich byla postavena ještě před objevením současných SNiP a společných podniků, mnohé se objevily poměrně nedávno. Faktem je, že ani současný soubor pravidel pro rozvoj příměstských oblastí, ani jeho předchůdci nejsou závaznými dokumenty.

V Rusku existuje federální zákon “Požadavky na bezpečnost budov a staveb”, který je doprovázen seznamem 1521 více než 70 GOST a souborů pravidel, bývalých SNiP. Toto jsou normy a pravidla, která je třeba dodržovat. SP 53.13330.2019 mezi nimi není.

On, nebo spíše jeho předchůdce, je na jiném seznamu schváleném nařízením Rosstandartu z dubna 2019. Toto je seznam GOST a SP, které lze uplatnit dobrovolně.

Ministerstvo výstavby dokonce nepřímo potvrdilo, že pravidla pro stavbu dachů není vůbec nutné dodržovat. V roce 2015 dopis v reakci na jednu z žádostí uvedl, že všechna pravidla a normy, které nejsou uvedeny v seznamu 1521, „ztrácejí povinnou aplikaci a jsou uplatňovány na dobrovolném základě“.

Přestože se tedy vyplatí dodržovat SP 53.13330.2019, protože byl sepsán mimo jiné za účelem zpříjemnění života v zahradních partnerstvích, není to vůbec nutné. A co víc, tento kodex nepomůže vyřešit spor ani u soudu, nebude fungovat na něj odkazovat jen kvůli jeho „dobrovolnosti“. Jedinou možností je dokázat, že splašky ze sousední toalety stojící blízko vašeho plotu otrávily vodu ve vaší studni. Tedy ukázat soudu konkrétní škodu.

Kolik metrů od plotu můžete postavit dům podle zákona 2023

Umístění obytné budovy a hospodářských budov na předměstském pozemku v CNT nebo vesnici pro IZhS je plánováno před zahájením stavebních prací. Dodržování vzdáleností od zdí budov k hranicím sousedních pozemků, komunikací a dalších objektů pomůže vyhnout se nárokům sousedů a sankcím dozorových orgánů.

Oplocení a požadavky na něj

Postavením plotu sleduje majitel dachy následující cíle:

 • označení hranic lokality;
 • ochrana před hlukem a prachem;
 • překážka neoprávněnému vstupu cizích osob;
 • zajištění soukromí obyvatel;
 • dekorativní součást krajinářského designu.

Často se instalace plotu stává příčinou konfliktu mezi sousedy.

READ
Kdy zvolit zimní cibuli?

Aby se předešlo nárokům, stačí splnit požadavky stavebních předpisů ohledně instalace plotů pro lokalitu nacházející se na území SNT nebo IZhS. Podle odstavce 6.2 SNiP 30-02-97, který vysvětluje pravidla pro plánování zahradních pozemků:

 • ploty mezi sekcemi by měly být vyrobeny z pletiva nebo mřížky, přípustná výška je 1,5 m;
 • ploty ze strany příjezdových cest a ulic mohou být hluché, pokud je to schváleno rozhodnutím valné hromady letních obyvatel (zahrádkářů).

Jakékoli změny, které nestanoví hygienické normy, budou muset být dohodnuty se sousedy a představenstvem partnerství. Dokonce i mezi lokalitami je povoleno postavit plot z vlnité lepenky, pokud to sousedům nevadí. Smlouva je sepsána písemně, aby v budoucnu nedocházelo k žádným sporům.

Odstavec 6.2 SNiP 30-02-97 se často odkazuje na spory ohledně výšky plotu. Musíte si ale pamatovat, že v aktualizované verzi SP 53.13330.2011 se o výšce plotů nic neříká. Zároveň není vyloučeno, že všechny parametry plotu mohou být uvedeny ve stanovách zahrádkářského svazu – tento dokument stojí za přečtení.

Pro referenci: instalace plotu není regulována na úrovni federální legislativy. Existují pouze SNiP, které zavazují majitele letních chat k dodržování výšky a typu oplocení, vzdálenosti od plotu dvorních budov.

Obytný dům v CNT: jak vypočítat vzdálenost

Při plánování výstavby bytového domu je nutné zachovat vzdálenost nejen k plotu sousedního pozemku, ale také k průchodům a ulicím přiléhajícím k pozemku. Při navrhování jako základní regulační dokument berou v úvahu SNiP 30-02-97 nebo jeho aktualizovanou verzi – SP 53.13330.2011. Dokumenty upravují pořadí plánování a výstavby území zahrádkářských a zahrádkářských svazů.

Porušení norem předepsaných v dokumentu vede ke vzniku územních nároků. Чтoбы избeжaть иcкoв, cвязaнныx c нeпpaвильным вoзвeдeниeм пocтpoйки, физичecким лицaм — влaдeльцaм yчacткa — нacтoятeльнo peкoмeндyeтcя oзнaкoмитьcя c пyнктoм 6, пoлнocтью пocвящeннoм плaниpoвкe и зacтpoйкe yчacткoв. A v první řadě je potřeba vědět, v jaké vzdálenosti od plotu postavit dům a jaká je vzdálenost k červeným čarám příjezdových cest a ulic.

Pořadí měření

3a výchozím bodem je suterén domu. Pokud není základna, měření začíná od stěny. Pokud projekt zajišťuje přítomnost takových prvků, jako je veranda, arkýř, baldachýn a další, někdy se berou v úvahu při výpočtu vzdálenosti a někdy ne. Pro správné udržení vzdálenosti mezi domem a plotem platí následující pravidla:

 • pokud konstrukční prvek vyčnívá ze stěny o méně než 0,5 m, nebere se v úvahu a jako vztažný bod se bere rovina stěny;
 • pokud je vyčnívající část širší než 0,5 m, vzdálenost se počítá z ní.
READ
Mohu místo sody použít jedlou sodu?

Tento bod je třeba mít na paměti, protože velmi často při měření přípustných limitů zapomínají na verandu a zejména na balkony ve druhém patře. Hlavní sousedé mohou majiteli takového domu způsobit problémy.

Důležité: pro velikost balkonu druhého patra, přesah střechy, baldachýn vezměte velikost jejich projekce na zem.

Blízkost sousedního obytného domu: požární požadavky

Při projektování se zohledňuje nejen oplocení pozemku, ale i stavební objekty umístěné na jiných pozemcích. Minimální vzdálenost mezi obytnými budovami, včetně skupinových a blokovaných, je proměnná hodnota a závisí na materiálech nosných stěn.

Nejviditelnější je zobrazit vzdálenost mezi domy během výstavby soukromého domu v tabulkové verzi:

Uvedené údaje platí nejen pro pozemky se společnými hranicemi, ale také pro pozemky nacházející se na různých stranách komunikace.

Pro informaci: neexistují žádné dokumenty upravující protipožární vzdálenost mezi budovami na stejném místě.

Obytný dům v obci IZhS

Na rozdíl od vlastníků pozemků v CNT se vlastníci pozemků pro IZhS řídí jiným regulačním dokumentem – SP 30-102-99. Pro nízkopodlažní výstavbu jsou normy pro vzdálenosti mezi budovami na místě IZhS stejné jako v CNT, ale existují také rozdíly:

 1. Od oken obytného domu po stěny domu, capaya, vany, sousedova garáž – 6 m.
 2. Stavba samostatně stojících garáží a prostor pro chov drobného dobytka a drůbeže není povolena – tyto objekty musí být připojeny nebo vestavěny do obytné budovy.

O výšce plotů obklopujících přilehlá území se v kodexu pravidel nic neříká. Tento parametr je regulován na úrovni správy MO, na jehož území se osada nachází.

Co říká SNiP o bytové výstavbě

Majitelé pozemků mimo město se nikdy neomezují pouze na stavbu domu k bydlení. V procesu vývoje jsou potřeby pro skladování zahradní techniky, automobilů a kol, výstavba vany nebo sprchy, instalace skleníků. V odstavci 6.4 dokumentu je uvedena možnost výstavby hospodářských budov a technických staveb na zahradách a chatách:

 • skleníky a skleníky;
 • ohrady pro ptáky a malá hospodářská zvířata;
 • capae;
 • letní kuchyně;
 • sprchy;
 • koupel a cayn;
 • venkovní latríny
 • přístřešky a garáže pro osobní vozidla.

Při výběru místa pro metro byste se měli seznámit s textem Kodexu pravidel ohledně dodržování vzdáleností do oblasti sousedů. Minimální vzdálenost od plotu k budovám traktu SNIP v závislosti na účelu hospodářských budov. Zvláštní požadavky jsou kladeny pouze na prostory pro chov zvířat – vzdálenost od takových budov k hranici sousedního pozemku je od 4 metrů. Všechny ostatní objekty ze sousední lokality jsou posunuty minimálně o 1 m. K červeným čarám příjezdových cest a ulic dodržují vzdálenost 5 metrů; požadavek se vztahuje na všechny přístavby.

READ
Je možné se zbavit štěnic pomocí bělidla?

Pozornost: pokud je vzdálenost budovy od plotu 1 metr, sklon střechy by měl směřovat do vašeho dvora.

Hygienické požadavky na přilehlé prostory

Soubor pravidel stanoví, o kolik metrů je nutné přemístit budovy na sousedních pozemcích. A to znamená, že kromě vzdálenosti k plotu bude nutné vypočítat vzdálenost k sousední obytné budově a zdroji zásobování vodou – studny, studny.

Дyш, бaню и yличный тyaлeт пpидeтcя cтpoить нe ближe 8 мeтpoв oт дoмa coceдa, a выгpeбнyю и кoмпocтнyю ямы — в oтдaлeнии oт кoлoдцa, и тaкжe нa 8 м. Пpeимyщecтвo имeeт тoт coбcтвeнник, ктo пepвым нaчнeт зacтpoйкy двopa. Druhý se bude muset řídit umístěním budov na přilehlém místě.

O garážích a zablokovaných budovách

Pro uskladnění auta můžete postavit jak samostatně stojící garáž, tak ji připojit k užitkovému bloku nebo k obytné budově. V druhém případě se vzdálenost vypočítá podle následujícího algoritmu:

 • garáž – xozblok: 1 m k hranici pozemku;
 • garáž – obytný dům: 1 m od garáže, 3 m – vzdálenost od domu k sousedovu plotu.

Jakékoli předměty pro domácnost mohou sloužit jako rozšíření obytné budovy. Pro takové sdílené budovy platí následující pravidla:

 • dům – místnost pro hospodářská zvířata: 4 m od voliéry a 3 m od domu k sousednímu plotu;
 • dům – lázeňský dům, sprcha, capai atd.: 1 m od budovy domácnosti a 3 m od domu.

К cкaтy кpыши блoкиpoвaннoй пocтpoйки пpимeняютcя тe жe тpeбoвaния, чтo и к oтдeльнo cтoящим xoзяйcтвeнным пocтpoйкaм — eгo пpидeтcя нaпpaвить нa coбcтвeнный yчacтoк, ecли paccтoяниe oт пpиcтpoя к дoмy дo зaбopa paвняeтcя oднoмy мeтpy. V opačném případě má soused právo stěžovat si, že bouřkové vpusti ze střechy převlhčují půdu jeho pozemku.

3 zelené výsadby

Dalším důvodem vzniku sousedských sporů jsou vzrostlé stromy ve dvoře, rostoucí v těsné blízkosti hranice. Uspořádání stromů a keřů je upraveno odstavcem 6.7 SNiP:

 • vysoké stromy – 4 m;
 • středně velké stromy – 2 m;
 • kyty – 1 m.

Současná právní úprava nedefinuje pojmy „vysoké“ a „střední“ stromy. Při určování výšky se vyplatí zaměřit se na následující čísla: pokud je strom vyšší než tři metry, je vysoký, pod ním střední.

Důležité: vzdálenost od stromu k plotu se měří od kmene, nikoli od koruny.

Na plemeni stromu nezáleží: může to být ovocná plodina – jablko, švestka, hruška, stejně jako divoký strom – smrk, borovice, bříza a jakýkoli jiný. Požadavky nejsou kladeny ani na keře – povoleno je vysadit keře maliníku, rybízu nebo zvolit okrasné rostliny.

READ
Je možné skladovat mech doma?

Samostatně je třeba říci o barvách. Květinové záhony, okraje a květinové záhony nejsou v SNiP uvedeny, proto jejich umístění ani jeden centimetr od hranice lokality není zakázáno.

Pokud dojde k porušení norem

Pokud strom, kdysi střední vrstva a rostoucí ve vzdálenosti 2 metrů od plotu, dosáhl výšky například 4 metrů, neznamená to, že musí být pokácen v povinném pořadí. Soused bude muset prokázat, že vzrostlý strom porušuje jeho práva: zakrývá postele a okna, ohrožuje celistvost budov atd. Vážné neshody budou muset řešit soudně.

Častěji se ale konflikt řeší vykácením určitého počtu větví, které na zahradu vrhají stín.

Sankce za porušení Kodexu správné praxe

Není to pro jednoho z otrávených nebo vydání je stejné, ve stejnou dobu, stejné Zejména v F3 č. 384 ze dne 30.12.09. 3. XNUMX „Technický předpis o bezpečnosti budov a staveb“ zmiňuje dokumenty z oblasti normalizace. Seznam, který je přílohou zákona, obsahuje i výše uvedené SNiP.

Pokuty podle zákona o správních deliktech

9.4 správního řádu stanoví sankce za porušení požadavků v oblasti stavebnictví, které jsou kogentní. Jednotlivci mohou obdržet varování nebo pokutu ve výši 1 000–2 000 rublů. Například, pokud existuje přístavba k domu, vzdálenost od sousedního plotu je pouze půl metru. A v příloze se chovají například kuřata. To znamená, že nejsou dodržovány normy pro umístění budov na místě IZhS z roku 3 (vyžadují se 2023 metry a přístavba musí být zablokována domem).

Pokud sousedé prokážou, že odchylka od SNiP představuje hrozbu nebo již způsobila škodu, pokuta se zvýší dvakrát. 2a opakované porušení majiteli hrozí pokuta 3-4 tisíc rublů.

Pohledávky z pohledávek

Pokud jde o požadavky ze strany sousedů na převod nelegálního objektu, pak se v takovém případě nelze obejít bez kontaktování města. Žalobci budou sousedé. Jsou povinni prokázat, že uvedené porušení je natolik závažné, že je poškozuje. Pouhé zjištění skutečnosti o porušení SNiP tedy není přímou indikací k odstranění porušení.

A přesto je lepší konfliktní situace nepřipouštět. Při stavbě příměstské oblasti byste měli vědět, kolik metrů od plotu můžete postavit dům, kde postavit pouliční tyalet, garáž, lázeňský dům a přidělit místo pro výběh s ptáky. Pomineme-li předmět sporu, majitel zajišťuje pohodlný pobyt nejen sousedům, ale i sobě.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: