V jaké vzdálenosti od plotu lze vybudovat kanalizaci?

Požádejte o zavolání odborného konzultanta. Odpovíme na všechny vaše dotazy, vybereme vybavení, pomůžeme vám ušetřit peníze!

8 (800) 222-16-59

Veškeré vybavení Zagorod lze zakoupit na 0% splátky bez přeplatku.

Výrobce může zrušit záruku na zařízení, pokud nebylo zakoupeno u autorizovaného zástupce.

Vzdálenost od septiku nebo autonomní kanalizace k hranici sousedního pozemku: normy, pravidla a jejich aplikace

Při vybavování venkovského domu autonomním kanalizačním systémem je jednou z otázek, na kterou musí uživatelé hledat odpověď: „Kde by měl být instalován?

Abyste na to mohli odpovědět, musíte vědět:

– místo vykládky upraveného odpadu;

– minimální přípustné vzdálenosti stanovené pravidly a předpisy od septiku k domu, sousedovu plotu, studně nebo studni s pitnou vodou a dalším objektům na pozemku.

Více o výběru místa pro autonomní kanalizaci podle stávajících norem si můžete přečíst zde.

V tomto článku se budeme zabývat užším, ale důležitým tématem: v jaké vzdálenosti je přípustné umístit septik od hranice pozemku – jak ze strany sousedního pozemku, tak ze strany ulice. Budeme se řídit pouze aktuálními a doporučenými normami pro praktické použití.

Náš článek nebude obsahovat žádné spekulace, rady z fór ani nepodložená doporučení, pouze holá fakta a odkazy na předpisy.

Regulační rámec pro umístění kanalizace dacha na místě v roce 2022

1) SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03 „Zóna hygienické ochrany a hygienická klasifikace podniků, staveb a jiných objektů“.

Tento regulační dokument měl ztratit platnost v loňském roce kvůli tzv. legální gilotině, ale byl prodloužen do 01.01.2025. I když je stále platný, jeho použití ve vztahu k septikům na jednotlivých pozemcích je sporné:

5.1. V pásmu hygienické ochrany není dovoleno umísťovat: obytné budovy včetně samostatných bytových domů, krajinné a rekreační plochy, rekreační oblasti, areály rekreačních středisek, sanatoria a domovy důchodců, území zahradnických partnerství a chatové zástavby, hromadné nebo individuální chaty a zahrady, jakož i další území se standardizovanými ukazateli kvality stanoviště; sportovní zařízení, hřiště, výchovné a dětské ústavy, léčebné, preventivní a zdravotní ústavy pro veřejnost.

To znamená, že dokument je spíše navržen pro použití ve vztahu ke speciálně určeným pásmům hygienické ochrany některých velkých objektů, izolovaných od obytné zástavby: výrobních zařízení, úpraven sídlišť, elektrických rozvoden atd. Zdůrazňujeme: pásmo hygienické ochrany, tím definice, nemůže se protínat se zahradními pozemky a nemůže být v jejich hranicích.

Závěr! Umístění septiků na území venkovských a chatových osad není regulováno velikostí zón hygienické ochrany, ale minimálními překážkami z různých objektů na místě.

2) SP 53.13330.2019 (SNiP 30-02-97) „Plánování a rozvoj území zahrádkaření občany. Budovy a stavby”

Tento dokument lze považovat za hlavní v odpovědi na naši otázku: v jaké vzdálenosti od hranice pozemku lze instalovat septik. Nejzajímavější je, že tento dokument také není závazný.

Důležité! Od 1. září 2022 (usnesení vlády Ruské federace č. 914 ze dne 20.05.2022. května XNUMX) je ve stavebnictví v platnosti pouze pět povinných SP a GOST, zbývající soubory pravidel a státních norem obdržely dobrovolné postavení. Podle zákonodárců by to mělo urychlit schvalování a realizaci projektů a také snížit jejich náklady. Pravda, dobrovolnost takových společných podniků se vztahuje pouze na právo developera vybrat si, které konkrétní standardy bude při výstavbě konkrétního zařízení dodržovat. Poté, co je dobrovolný společný podnik považován za základ pro vypracování projektové dokumentace, stává se povinným pro provedení.

Ukazuje se, že pokud se shromáždění členů SNT rozhodne vyhovět SP 53.13330.2019, pak bude dokument závazný pro území tohoto konkrétního SNT.

3) STO NOSTROY 2.17.176-2015 „Autonomní kanalizační systémy se septiky a podzemními zařízeními pro filtraci odpadních vod“

Přestože má dokument Svazu stavebníků poradní charakter, má velkou praktickou hodnotu. Přímo stanovuje standardy vhodné pro individuální bytovou výstavbu. Zejména s ohledem na autonomní kanalizační systémy určené pro sběr a zpracování nízkokapacitních odpadních vod z domácností: do 15 metrů krychlových. m/den Požadavky dohodnutého normativního dokumentu samoregulační organizace přitom nemohou odporovat závazným, ale mohou se pouze duplikovat nebo být přísnější.

READ
Kdy si vzít mučenku?

Podle informací k říjnu 2022 se na základě tohoto dokumentu připravuje nový státní standard. Pravda, jak jsme již zjistili, většina našich GOST, kupodivu, má také status dobrovolnosti. I když znějí velmi povinně.

Proč je důležité udržovat požadovanou vzdálenost od sousedova plotu? Požadavky JV

To však neznamená, že lze zapomenout na SP 53.13330.2019 a další dobrovolné soubory pravidel pro soukromou příměstskou výstavbu. Ano, pokud porušíte požadavky takových společných podniků, váš soused se na ně nebude moci odvolávat u soudu při uplatňování nároků vůči vám. Pokud se mu nepodaří shromáždit důkazy o konkrétních škodách, které mu byly způsobeny v důsledku vašeho porušení souboru pravidel: například že výkaly z vašeho přístavku stojícího příliš blízko jeho plotu otrávily pitnou vodu v jeho studni. Ale i tak si hodně usnadníte život, pokud bude vše na vašem webu odpovídat standardům.

Názor odborníka! V případě, kdy se můžete odvolat na normy, se případ s největší pravděpodobností nedostane k soudu.

Další argument ve prospěch výstavby podle pravidel: porušením požadavků dobrovolného společného podniku se můžete, aniž byste o tom věděli, dostat do rozporu s povinným regulačním dokumentem, který je s ním spojený. Zeptejte se právníka, takové situace nejsou neobvyklé. Stále se tedy vyplatí dodržovat SP 53.13330.2019 – koneckonců je navržen tak, aby byl život v zahradnictví pohodlný.

Naše povinné dokumenty jsou SanPiNs. Pro rozvoj zahrad ale platí máloco. Dále existují GP – hygienická pravidla, která stanovují MPC – nejvyšší přípustné koncentrace škodlivých látek v půdě, ovzduší, vodě. To znamená, že znovu, pokud soused prokáže, že to bylo kvůli vašemu septiku, že maximální přípustná koncentrace v jeho studni byla vyšší než norma, pak vás bude moci pohnat k odpovědnosti. A to jsou pokuty, příkazy, různé náhrady: veškeré náklady (včetně soudních), újmu na zdraví a morálku. A nepřímým důkazem viny bude právě porušení aktuálně doporučovaných předpisů.

Dodržování minimální vzdálenosti od sousedova plotu k vašemu septiku je tedy důležité především pro váš vlastní klid. Pokud umístíte čističku příliš blízko vašeho domova nebo studny s pitnou vodou, můžete být potenciální obětí. Samozřejmě není nic dobrého na riskování svého zdraví, ale je snazší „vypořádat se“ s nároky na sebe než s nároky ostatních. Proto je lepší hrát na jistotu a vše, co se týká vnějších hranic lokality, dělat přísně podle zákona. Navíc to obvykle nezpůsobuje potíže ani na malé stavební ploše.

Pokud můžete v reakci na tvrzení vašeho souseda prokázat, že byly splněny všechny standardy vzdálenosti, i když jsou dobrovolné, značně to zvýší šance, že případ bude posouzen ve váš prospěch. Soused bude muset prokázat, jakou konkrétní škodu jste mu způsobili. A to je mnohem obtížnější. Například nepříjemný zápach ze septiku není regulován, nelze jej „změřit“. Hlučnost z provozu kompresoru stanice biologického čištění se zavřeným víkem by měla být nižší než 40 dB, ale veškerá moderní čistící zařízení pro soukromé domy tuto normu splňují.

Konečně je užitečné dodržovat požadavky předpisů, aby se nekazily vztahy se sousedy: vždyť špatný mír je lepší než dobrá válka. A kromě toho, jak jsme již řekli, porušením dobrovolných norem můžete nechtěně porušit i ty povinné. Například při stavbě domu překračování červených čar, a to již riskuje nucenou demolici budovy. Našim klientům proto důrazně doporučujeme dodržovat nezávazná pravidla a předpisy.

vzdálenost od septiku k plotu

Septik neumísťujte blíže než 1 metr od plotu sousedního pozemku!

Případ z praxe. Vitalij SEDUNOV, generální ředitel společnosti ZAGOROD: „V naší praxi se vyskytl případ, kdy i při standardní vzdálenosti septiku od plotu klient strávil spoustu nervů reagováním na sousedovy stížnosti na provoz jeho stanice BioDeka. Žena byla rozhořčena tím, že VOC dělá hluk a brání jí v pohodlném odpočinku. Klient nás požádal o pomoc při řešení problému s kompresorem stanice. Opravdu se ukázalo, že není úplně provozuschopný a vydával zvýšený hluk, ale ne o moc hlasitější než standardní. Kompresor byl vyměněn za nový, byl tišší. To sousedku neuklidnilo, klientka svými tvrzeními dále útočila. Konflikt se ale nakonec vyřešil, když si uvědomila, že stanice je instalována v přísném souladu s předpisy a funguje správně.

Požadované vzdálenosti od septiku a zařízení pro dodatečné čištění k hranici pozemku

Minimální přípustná vzdálenost od septiku k plotu je uvedena v SP 53.13330.2019 „Plánování a rozvoj území pro zahrádkaření občany. Budovy a stavby”:

READ
Jaký druh melounu je nejlepší pěstovat?

článek 6.3 Na zahradním pozemku by měla být vytvořena opatření pro vybudování kompostiště, jímky nebo boxu a v případě absence kanalizačního systému, přístavku nebo septiku ne blíže než 2 m od hranic sousedního pozemku. pozemku nebo k plotu ze strany ulice.

čl. 8.7 Na staveništi je nutné zajistit umístění jedno- a dvoukomorových septiků ve vzdálenosti minimálně 1 m od hranic staveniště.

čl. 8.8 Shromažďování a čištění odpadních vod ze sprch, vany, sauny a domovních odpadních vod by mělo být prováděno ve filtračním výkopu se štěrkopískovým zásypem nebo v jiných čistírnách umístěných ve vzdálenosti ne blíže než 1 m od hranice sousedního pozemku.

Jak vidíte, normy jsou protichůdné: v jednom případě je povoleno ustoupit o 2 metry (používané hlavně v dacha a zahradních sdruženích), v jiném – 1 metr. Pokud je to možné, je lepší zaostřit na vzdálenost 2 metrů. To bude v každém případě právně odůvodněné.

Článek 8.8 obsahuje normu, která je podle našeho názoru použitelná pro dočištění půdy za septikem – do filtračních polí, filtračních jímek nebo tunelů.

Důležité! Otevřené vypouštění po klasickém netěkavém septiku je zakázáno. Vyčištěná odpadní voda musí být odeslána k čištění půdy. To značně snižuje rozsah septiků: jsou zapotřebí filtrační zeminy a nízká hladina podzemní vody (pod 1,5 metru). Pokud půdní podmínky tento požadavek nesplňují, je instalována biologická čistírna s vyčištěnou vodou vypouštěnou do příkopu nebo jiné nízko položené oblasti terénu.

Minimální přípustná vzdálenost od septiku k sousedovu domu

Bohužel umístění septiku na hranici zahradního pozemku není omezeno na vzdálenost k plotu. Musíte věnovat pozornost tomu, co se nachází nebo bude nacházet jak na vašem území, tak za plotem – na pozemku vašeho souseda.

Stavební řád na místě

Vzdálenost od septiku k plotu: normy SNiP a SanPiN od hranice sousedova pozemku

Minimální vzdálenost od septiku k plotu souseda podle SNiP, SanPiN a zákona. Kolik metrů potřebujete k ústupu na úsecích SNT a individuální bytové výstavby? V jaké vzdálenosti od sousedova plotu lze instalovat septik?

Kanalizační systém je nezbytností v soukromém domě a venkovském domě. Při zahájení jeho výstavby je třeba určit minimální vzdálenost od septiku k sousedskému plotu a budovám v souladu s normami SanPiN a SNiP (SP). Je třeba vzít v úvahu typ žumpy, typ půdy, vzdálenost od studny a další vstupy. Kromě zápachu může půdu kontaminovat i odpadní voda a způsobit úhyn keřů a rostlin.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Nedaleko sousedova plotu

Normy a pravidla

Pokud je septik umístěn nesprávně a nejsou dodržována pravidla pro výstavbu kanalizačního systému, může odpad poškodit přírodu, lidi žijící na místě i jejich sousedy. V závislosti na typu drenážní jámy a kategorii místa je nutné vypočítat vzdálenost od septiku k sousedskému plotu a obytné budově podle norem:

 • SP 53.13330.2019;
 • SNiP 2.04.04-95 „Skanalizace“;
 • SNiP 2.04.04-94 „Zásobování vodou“;
 • SanPiN 2.1.5.98-00.
READ
Jak vysoko bych měl posekat trávník před zimou?

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Po určení místa pro septik na vašem místě musíte získat povolení k jeho vybudování od místní hygienické inspekce. Kromě samotného plánu lokality by měly být před výstavbou uvedeny hraniční nádrže, řeky, vodovodní systémy a umístění plynárenských systémů.

Pokud se vzdálenost od septiku k objektu v různých dokumentech liší, musí být dodržena největší vzdálenost.

Při netěsnosti septiků představují značné nebezpečí z hlediska kontaminace půdy a vody. Na základě toho normy požární bezpečnosti umožňují kratší vzdálenost od plotu k septiku než normy SanPiN.

Možnosti septiku

Při plánování vytvoření kanalizačního systému v domě je nutné okamžitě navrhnout místní systém čištění. Je důležité správně umístit septik, aby byly splněny a splněny všechny normy. Je nutné vypočítat objem odpadních vod a vybrat vhodné provedení VOC.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Rozložení v dači

Pro letní domek s přechodným ubytováním až pro 4 osoby a sprchou v koupelně je vhodná jednokomorová jímka s objemným dnem. Provede se přes něj filtrace a část vody vyteče. Obsah z něj bude stačit jednou za sezónu odsát.

Na půdách s podzemní vodou blízko povrchu bude optimální nádrž s pevným dnem nebo betonovými prstenci naskládanými na sebe s polštářem na dně. Pod nimi musíte vykopat díru 4 m hlubokou s vrstvou hlíny pod. Vodu z takového sběrače odpadu budete muset odčerpávat častěji, jednou za 3–5 měsíců, ale bude záruka, že se voda ve studni neznečistí.

Pro dům s koupelnou a několika umyvadly, kuchyňským dřezem a dalším vybavením je vyžadován model s přepadem a biologickým čištěním vody nebo likvidací přes provzdušňovací pole. Voda na výstupu z takového zařízení může být použita jako technická voda: k zalévání zahrady, mytí auta, cest a fasády domu. Frekvence údržby – čištění kalů 1-2x ročně.

Do další kategorie likvidačních zařízení patří společná vesnická latrína a žumpa. Vzdálenost k němu od plotu podle SNIP (SP) je mnohem větší.

Vzdálenost od septiku

Septik je nádoba utěsněná po stranách. Při určování bezpečné vzdálenosti se počítá s možností vzniku trhlin a jejich vytékáním obsahu odtokové nádoby do země. V tomto případě může dojít ke kontaminaci přírodních nádrží a zdrojů pitné vody.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Normy pro umísťování staveb na individuální bytovou výstavbu a lokality SNT

Ústup od plotu

V jaké vzdálenosti lze instalovat septik od plotu, je určeno kategorií místa. Na území SNT může být model se dvěma uzavřenými komorami instalován 1 metr od sousedova plotu, pokud existuje centralizované zásobování vodou. V zahradní komunitě (na chatě) lidé zpravidla trvale nebydlí, takže množství odpadních vod je zanedbatelné.

Ve venkovských oblastech jsou jednotlivé pozemky pro bytovou výstavbu určeny s ohledem na instalaci septiku jakéhokoli typu, kromě žumpy, ve vzdálenosti 2 m od plotu sousedů. Hlavní normy, které by se měly dodržovat, jsou SP 53.13330.2019 (dříve SNiP).

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Instalace jímky na chatě poblíž sousedova plotu

Při použití absorpční plošiny pro dočištění a likvidaci lehkých odpadních vod by měla být umístěna ve vzdálenosti 2 m od sousedova plotu a 5 m od podzemního potrubí.

Požadovanou normou SanPiN je vzdálenost 2 metry od sousedova plotu.

Čištění kalů a pevných usazenin by mělo být prováděno pravidelně v souladu s technickým listem nebo podle hromadění odpadu. Nedoporučuje se sázet ovocné stromy, keře a zeleninové plodiny přes podmáčená pole. Můžete zasadit květinovou zahradu a vybavit trávník.

Od předního plotu je odliv namontován ve vzdálenosti 5 m. Vzdálenost se měří od přední hranice pozemku bez ohledu na umístění plotu a průchod červené čáry. Vzdálenost od komunikací umístěných pod zemí musí být minimálně 5 m.

Na straně komunikace je nutné určit volný průjezd pro kanalizační vůz, i když je vybaveno provzdušňovacím polem. Je nutné pravidelně odčerpávat obsah první nádoby, když je plná.

READ
Je možné jíst ryby Zelenukha?

Pokud je na straně ulička, pak by od krajnice silnice k septiku měla být mezera více než 5 metrů. V tomto případě by vzdálenost od septiku k hranici pozemku měla být zachována alespoň 2 metry, bez ohledu na umístění plotu vzhledem k vozovce.

Vzdálenost k obytné budově

Umístění septiku vzhledem k domu je určeno několika faktory:

 1. Rozšíření vnější kanalizace.
 2. Voda proniká pod základ.
 3. Možnost vzniku odpudivých pachů.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Uspořádání podle standardů SNiP a SanPiN

Podle GOST pro výstavbu kanalizace v soukromém domě musí sklon potrubí odpovídat 2 stupňům. Při neudržování svahu bude odpad stát a tvořit překážky. Na velkou vzdálenost bude vstup do kontejneru nízký a bude muset být zakopán v zemi.

Podle SNiP musí být vzdálenost septiku od domu nejméně 5 metrů. Tato vzdálenost mezi budovou a jímkou ​​zajišťuje, že pokud se nádrž rozbije, vlhkost nezaplaví základ. Během provozu se zápach nedostane do oken obytného domu.

Podle stavebních předpisů se doporučuje instalovat septik ne dále než 10 m od vchodu do domu. To znamená, že optimální odstranění nádrže pro čištění a usazování splašků je do 5–10 metrů od místa, kde kanalizační potrubí vyúsťuje ze základů budovy.

Septik by měl být umístěn ve vzdálenosti 8 metrů od sousedova domu. Musí se měřit v přímce mezi nejbližšími body.

Vzdálenost od stáje s ptáky a drobnými zvířaty může být minimální, 1 metr. Stejná vzdálenost od skleníku, lázeňského domu nebo garáže.

Podzemní zdroje vody

Odpadní vody mohou proniknout pod zem na velké vzdálenosti a způsobit znečištění vody. Ochranné pásmo se podle hygienických norem vytváří z vodních ploch se stojatou nebo tekoucí vodou.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Jemnosti umístění budov podle SP (SNiP)

Bez ohledu na model by septik měl být umístěn alespoň 50 m od jezer. Od tekoucích vod: řeky, potoky – ne blíže než 30 m. Sanitační stanice může zakázat instalaci septiku v minimální vzdálenosti, pokud je nachází se výrazně nad vodní hladinou ve svahu.

Jak dlouho byste měli ustoupit od studny?

GOST reguluje standardní umístění septiku. Měli byste vzít v úvahu nejen vzdálenost od sousedova plotu k septiku na místě, ale také to, jak moc ustoupit vzhledem k různým zdrojům pitné vody. V případě infekce může voda kromě hrozného zápachu a chuti obsahovat helminty, patogeny závažných onemocnění a látky škodlivé pro lidské zdraví.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Schéma na chatě

Při centralizovaném zásobování vodou a v případě zásobování vodou ze studny a studny by septik měl být umístěn ve vzdálenosti 10 m podél nejkratší přímky mezi objekty. Není dovoleno křížit podzemní vodovodní a kanalizační potrubí na různých úrovních.

Hlubinná studna zásobující vodou z druhé vodní vrstvy a níže se zhotovuje v minimální vzdálenosti 25 m. Při vydání povolení ke stavbě čistírny odpadních vod prostuduje řídící organizace údaje geodetického zaměření, umístění a složení vrstvy půdy. Mohou doporučit jiné místo pro stavbu a založit své tvrzení na dutinách nebo uvolněných horninách.

Studna a mělká studna pro příjem vody, přivádějící vodu z první vrstvy z povrchu půdy, musí být od septiku vzdáleny 50 metrů. Pokud odpadní voda uniká, musí být na cestě do studny zcela vyčištěna.

Jemnosti v pravidlech pro umístění septiku

Po obdržení povolení můžete začít kopat díru a instalovat septik. Ze zákona je dodržována minimální vzdálenost ke všem zdrojům vody, vlastním i sousedům. Je třeba přísně dodržovat pravidla pro umístění septiku.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Stavba na chatě

Při obdržení povolení k výstavbě pozemku zkontroluje oddělení architektury a orgány hygienického dozoru uspořádání domu a technických místností na všech přilehlých pozemcích.

Dvakrát prověřují dostupnost vodních zdrojů. Při dodržení minimálního ústupu od požadovaných bodů je vydáno stavební povolení.

READ
Jakou expanzní nádobu bych měl dát na nepřímotopný kotel?

Pokud v blízkosti nic není nebo se za plotem nezačalo stavět, přesněji ještě nebylo vydáno povolení, můžete udržovat vzdálenost v souladu s hygienickými normami pouze od svého domu a studny. Stačí ustoupit 1 m od boční hranice pozemku, plotu.

Garáž patří do kategorie vedlejších staveb. Sanitární normy umožňují instalaci septiku ve vzdálenosti 1 m. Na rozdíl od přístřešků je pro garáž vyroben trvalý pásový základ. Pokud existuje inspekční jáma, odborníci doporučují ustoupit alespoň 2 m, aby odpadní voda neodplavila základnu budovy a nepronikla do jámy a suterénu.

Je možné z plotu udělat menší odsazení a po dohodě se sousedem symetricky umístit usazovací nádrže ve vzdálenosti 1 m na obě strany plotu? Současně bude muset být vydáno stavební povolení. Oba majitelé stránek uvádějí v prohlášení o společné dohodě a svůj souhlas s takovými odchylkami od norem.

Vzdálenost od hranice pozemku k septiku

Instalace kanalizace v obci se často provádí při výstavbě jednotlivých lokalit bytové výstavby. V ostatních případech, pro letní bydlení, je toaleta, jako je skříň, instalována venku nebo veškerá odpadní voda z domu je směřována do žumpy.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Protože nejsou vzduchotěsné, mají stejně jako kompostovací jámy zcela jiné, přísnější požadavky na likvidaci podle hygienických norem:

 • boční a zadní plot od sousedního pozemku – 4 m;
 • od obytného domu – 8 metrů;
 • od okraje lesa – 20 m;
 • od plynovodu – 5 metrů;
 • od přední hranice – 8 metrů;
 • od vedlejší silnice – 5 m;
 • ke stodolám a užitkovému bloku – 1 metr.

Existuje několik regulačních dokumentů týkajících se umístění žumpy. Jsou v nich některá čísla, která se neshodují. Každý region dodržuje své vlastní standardy. Například vzdálenost od oken sousedova domu je stanovena na minimálně 12 m.

Doporučená vzdálenost od sousedova plotu je 5 m. Nedorozuměním a sporným otázkám se vyhnete kontaktováním samosprávy v obci nebo dozorového odboru architektury v rámci města.

SNT, DNO a další družstva a společnosti mohou mít vlastní schémata a plán rozvoje s uvedením umístění skleníků, žump, záchodů a skleníků. Jsou v rozporu se stavebními předpisy a SanPiN. Malá rozloha pozemků neumožňuje udržovat vzdálenost ke zdrojům pitné vody. Studny mohou být pro veřejné použití a umístěny za přední hranicí plotů.

Při centralizovaném zásobování vodou je možné současné umístění žump v přilehlých oblastech. Které a kde se může nacházet, je vyznačeno na generelu pozemků družstva. Současně je dodržen požadavek volného průjezdu pro kanalizační vůz na letní chatě nebo zahradním pozemku.

V IPH jsou základem boudy pro chov zvířat. V tomto případě by se žumpy mohly nacházet téměř pod zdmi stodoly, ze které by se plnily. Stavba může být umístěna ve vzdálenosti 1 metr od sousedova plotu a 12 m od domu. Žumpa je umístěna na vnitřní straně pozemku, aby byla zajištěna minimální vzdálenost od plotu a oken vašeho vlastního i sousedského domu.

Požární bezpečnost

Chcete-li postavit septik, musíte jako základ vzít standardy SNiP a SanPiN. Jedná se o vzácný případ, kdy jsou požadavky a normy na požární bezpečnost sníženy hygienickými normami a vzdálenost od sousedova plotu je mnohem přísnější než normy požární bezpečnosti.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Septiky jsou umístěny převážně v zemi a nepodléhají požáru.

Hlavním požadavkem je volný přístup k budovám na rodinném pozemku nebo na pozemcích individuální bytové výstavby.

Nejlepší možností pro majitele pozemku je okamžitě znovu vydat dokumenty a určit všechny budovy, plán kanalizace a umístění septiku Topas. V takovém případě není třeba znovu přicházet pro povolení ke stavbě přílivu.

Vzdálenost od septiku k plotu souseda: norma SNiP a SanPiN v individuální bytové výstavbě a SNT podle zákona z roku 2023

Stavba kůlny, garáže nebo skleníku nevyžaduje povolení. Je nutné dodržet zákonnou odrážecí normu. V chatě s netrvalým pobytem, ​​pokud lokalita neumožňuje udržovat vzdálenost od septiku k plotu a obytné budově souseda, je východiskem uzavřený septik.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: